Saltar navegació. Anar directament al contingut principal (Tecla d'accés S)

 1. Vostè es troba a:
 2. Inici
 3. Llars
 4. Gas i Electricitat
 5. Preus
 6. Abonament Social

EDPAbonament Social

Comença el contingut principal

L’abonament social és un mecanisme regulat pel Govern que busca protegir consumidors vulnerables amb menys possibilitats econòmiques. Té la consideració de consumidor vulnerable el titular, persona física, d’un punt de subministrament d’electricitat en el seu habitatge habitual que estigui acollit al preu voluntari per al petit consumidor (PVPC) i compleixi una sèrie de requisits.

Per a l’aplicació d’aquest abonament social, en el RD 897/2017 s’estableixen 3 tipologies de consumidors:
    A) Clients Vulnerables (CV)
    B) Clients Vulnerables Severs (CVS)
    C) Clients Vulnerables Severs en Risc d'Exclusió Social

A) Clients Vulnerables (CV)

Per acollir-se a aquesta tipologia, el consumidor i la seva unitat familiar* s’han d’incloure en alguna de les categories següents:

1) Nivell d’IPREM (indicador públic de renda d’efectes múltiples): Que la seva renda o, en cas de formar part d’una unitat familiar, la renda conjunta anual de la unitat familiar a la qual pertanyi sigui igual o inferior a:
      1.1) Sense cap menor en la unitat familiar: 1,5 vegades l’IPREM de 14 pagues (11.279,39 €)
      1.2) Amb un menor en la unitat familiar: 2 vegades l'índex IPREM de 14 pagues (15.039,18 €)
      1.3) Amb dos menors en la unitat familiar: 2,5 vegades l’índex IPREM de 14 pagues (18.798,98 €)

2) Família Nombrosa: tenir el títol de família nombrosa.

3) Pensionista: Que el mateix consumidor i, en cas de formar part d’una unitat familiar, tots els membres d’aquesta que tinguin ingressos siguin pensionistes del Sistema de la Seguretat Social per jubilació o incapacitat permanent, amb la percepció de la quantia mínima vigent en cada moment per a aquestes classes de pensió, i no percebin altres ingressos.

* A aquest efecte, es considera unitat familiar la constituïda d’acord amb el que es disposa en la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l’impost sobre la renda de les persones físiques i de modificació de no residents i sobre el patrimoni.

Circumstàncies especials**: Si el consumidor o algun dels membres de la unitat familiar:

    - Té una discapacitat reconeguda igual o superior al 33%.
    - Acredita la situació de violència de gènere, d’acord amb el que s’estableixi en la legislació vigent.
    - Té la condició de víctima de terrorisme, d’acord amb el que s’estableixi en la legislació vigent.

** Cal presentar un document acreditatiu, amb la sol·licitud de l’abonament social, de trobar-se en alguna de les circumstàncies indicades. En aquests casos, el valor de referència de l’IPREM s’incrementarà en 0,5.

El consumidor vulnerable es pot beneficiar d’un descompte en la seva factura denominat abonament social. El preu resultant d’aquest descompte és la TUR. La TUR d’aplicació al consumidor vulnerable és el preu resultant d’aplicar un descompte del 25 % en tots els termes que componen el PVPC, amb un límit de consum per període de facturació.

B) Client Vulnerable Sever (CVS)

Es tracta de consumidors vulnerables amb uns llindars de renda inferiors.

1) CVS per IPREM: La renda anual de la unitat familiar ha de ser menor o igual al 50 % dels llindars de renda definits per als consumidors vulnerables (incrementats en 0,5 en cas d’acreditar circumstàncies especials).
      1.1) Cap menor en la unitat familiar: 0.75 vegades l’IPREM de 14 pagues (5.639,69 €)
      1.2) Un menor en la unitat familiar: 1 vegada l’IPREM de 14 pagues (7.519,59 €)
      1.3) Dos menors en la unitat familiar: 1,25 vegades l’IPREM de 14 pagues (9.399,49 €)

2) CVS Família Nombrosa: El límit s’estableix en 2 vegades l’IPREM (15.039,18 €)

3) CVS Pensionista: El límit s’estableix en 1 vegada l’IPREM (7.519,59 €)

C) Client Vulnerable Sever en Risc d'Exclusió Social

Es tracta de consumidors vulnerables severs que són atesos pels serveis socials d’una administració autonòmica o local que financi almenys el 50 % de l’import de la seva factura. S’ha d’acreditar mitjançant un document expedit pels serveis socials de les administracions públiques esmentades, on es confirmi que es procedirà al pagament de la factura. Aquests subministraments són considerats essencials.

Tant al CVS com al CVS en risc d’exclusió social se’ls aplicarà un descompte del 40 % en tots els termes que componen el PVPC, amb un límit de consum per període de facturació.

Límit d’energia en cada període de facturació

Es calcula prorratejat l’energia anual màxima recollida en la taula següent entre el nombre de dies que conformin el període de facturació.

Categoria Límit Màxim de Consum (kWh)
Sol·licitud sense menors 1.200
Sol·licitud amb un menor 1.680
Sol·licitud amb dos menors 2.040
Família Nombrosa 3.600
Pensionistes 1.680

Sol·licitud de l’abonament social

Per sol·licitar l’abonament social cal emplenar el model de formulari següent:
 Model de sol·licitud per a l’abonament social País basc i Navarral

Model de sol·licitud per a l’abonament social resta

Documentació necessària

Segons la categoria d’abonament social que correspongui, també cal aportar la documentació que s’indica en el quadre següent:

        IPREM      Familia Numerosa    Pensionista*  
Fotocopia DNI titular suministro1 X X X
Certificado Empadronamiento X X X
Llibre de família / Certificació Registre
Civil de cada integrant de la unitat familiar
X X X
Comprovació IPREM X2 X3 X3
Títol Família Nombrosa X
Certificació Seguretat Social
(tots els membres cobren pensió mínima)
X
Document de serveis socials
acreditatiu de les circumstàncies
especials (només si és d’aplicació)
X

*Només si el mateix consumidor i, en cas de formar part d’una unitat familiar, tots els membres d’aquesta que tinguin ingressos siguin pensionistes del Sistema de la Seguretat Social per jubilació o incapacitat permanent, amb la percepció de la quantia mínima vigent en cada moment per a aquestes classes de pensió, i no percebin altres ingressos.

[1] S´haurá de presentar la fotocòpia del DNI tant del titular del contracte com de tots els membres que integren  la unitat familiar.
[2] En ek cas del País Basc i Navarra, el consumidor ha d’aportar la seva declaració de la renda o certificat d’imputacions.
[3] En el cas del País Basc i Navarro, per poder otrogar el bo social com Client Vulnerable Sever, serà obligatòria la presentació de la declaració de la renda. En cas que no presentin aquest document però si compleixin amb la resta de requisits, es otrogará al client el bo social de Consumidor Vulnerable.

El consumidor també ha d’aportar les seves declaracions de la renda o certificats d’imputacions.

L’abonament social es comença a aplicar en la següent factura després de la recepció completa de la documentació acreditativa, sempre que aquesta recepció tingui lloc almenys 15 dies naturals abans de la data d’emissió d’aquesta. En cas contrari, l’aplicació es fa des de la factura immediatament posterior.

On presentar la documentació

 • Oficines del subministrador (adreces):
  • Oviedo: C/ Principado, 5;
  • Gijón: C/ Canga Argüelles, 18;
  • Avilés: Plaza Pedro Menéndez, 1
  • Figueres: Av. Salvador Dalí Domenech, 62
  • Bilbao: C/ Gran Vía Don Diego López de Haro , 56, 48010;
  • San Sebastià: C/ Bengoetxea, 3, 20004;
  • Vitòria-Gasteiz: C/ San Prudentzio, 13, 01009
  • Santander: C/ Castelar, 43 B, 39004
  • Torrelavega: C/ Menéndez y Pelayo, 4, 39300
  • Castro-Urdiales: C/ Maestro Barbieri, 2, 39770
  • Múrcia: Ronda de Levante, 4 , 30008
 • Correu electrònic: cal adjuntar-hi els documents escanejats, adreça bonosocial@edpenergia.es
 • Correu postal:
  EDP Comercializadora de Último Recurso, S.A.
  Apartado Postal 190
  33080 Oviedo - Asturias
 • Telèfon: 900 902 947
 • Fax: 984 115 538 

D’acord amb la normativa en vigor, si abans del 10 d’abril de 2018 vostè no ha sol·licitat l’aplicació de l’abonament social sota les noves condicions i actualment n’és beneficiari, a partir de la primera factura que s’emeti des d’aquella data, o en la immediatament posterior, deixarà de resultar-li d’aplicació l’abonament social i el seu subministrament d’electricitat es facturarà al PVPC.

Com estableix l’article 21 del Reial decret 897/2017, de 6 d’octubre, pel qual es regula la figura del consumidor vulnerable, l’abonament social i altres mesures de protecció per als consumidors domèstics d’energia elèctrica, la informació relativa als punts de subministrament d’electricitat als quals s’hagi requerit fefaentment el pagament serà remesa per aquesta comercialitzadora als òrgans competents que designi cada comunitat autònoma, a través d’una adreça de correu electrònic habilitada específicament a aquest efecte, que serà degudament comunicada per escrit a aquelles, com preveu l’apartat 2 d’aquest article.

PREGUNTES FREQÜENTS DE L'ABONAMENT SOCIAL

Fi del contingut principal