Jauzi nabigazioa. Joan zuzenean eduki nagusira. (S laster-tekla)

 1. Hemen zaude::
 2. Hasiera
 3. Etxebizitzak
 4. Gizarte Bonoa

EDPGizarte Bonoa

Eduki nagusiaren hasiera

Gizarte-bonua Gobernuak arautzen duen mekanismo bat da, aukera ekonomiko txikiagoak dituzten kontsumitzaile ahulak babesteko. Kontsumitzaile ahula zera da, bere ohiko etxebizitzan elektrizitatearen hornikuntza-puntu baten titularra, pertsona fisikoa izanik kontsumitzaile txikiarentzako borondatezko preziora (KTBPra) atxikita dagoena, eta zenbait baldintza betetzen dituena.

Gizarte-bonu hori ezartzeko, kontsumitzaileen 3 tipologia ezartzen dira 897/2017 Errege Dekretuan:
    A) Bezero Ahulak (BA)
    B) Bezero Ahul Larriak (BAL)
    C) Bezero Ahul Larriak Gizarte Bazterketa Arriskuan

A) Bezero Ahulak (BA)

Tipologia horri atxikitzeko, kontsumitzailea eta bere familia-unitatea honako kategoria hauetako batean jaso behar dira:

1) IPREMaren (Eragin Anitzeko Errenta Adierazle Publikoaren) maila: Zure errenta, edo familia-unitate baten parte izanez gero, dagokion familia-unitatearen urteko errenta osoa honako honen kopuru berdina edo txikiagoa izatea:
      1.1) Familia-unitatean adingabekorik ez badago: 14 ordainsariko IPREMa 1,5 aldiz (11.279,39 €)
      1.2) Familia-unitatean adingabeko bat badago: 14 ordainsariko IPREMaren indizea 2 aldiz (15.039,18 €)
      1.3) Familia-unitatean adingabeko bi badaude: 14 ordainsariko IPREMaren indizea 2,5 aldiz (18.798,98 €)

2) Familia Urgaria: Familia ugariaren titulua izatea.

3) Pentsioduna: Kontsumitzailea bera, eta familia-unitate baten parte izanez gero, familia horretan diru-sarrerak dituzten kide guztiak Gizarte Segurantzako Sistemaren pentsiodunak izatea erretiratuak direlako edo ezintasun iraunkorra dutelako, eta ondorioz, pentsio mota horietarako une bakoitzean indarrean dagoen kopuru minimoa jasotzea eta beste diru-sarrerarik ez jasotzea.

* Eragin horietarako, familia-unitatearen erreferentzia izango da Pertsona Fisikoen Errentaren eta ez Egoiliarrak aldatzearen gaineko eta Ondarearen gaineko Zergaren azaroaren 28ko 35/2006 Legean ezarritakoa.

Egoera bereziak**: Baldin eta kontsumitzaileak edo familia-unitateko kideren batek:

    - % 33ko desgaitasun aintzatetsia edo % 33a baino desgaitasun aintzatetsi handiagoa badu.
    - Genero-indarkeriaren egoera egiaztatzen badu, indarrean dagoen legedian ezarritakoaren arabera.
    - Terrorismoko biktima bada, indarrean dagoen legedian ezarritakoaren arabera.

** Egiaztagiria aurkeztu beharko du, Gizarte Bonuarekin batera, aipatutako egoera horietako batean dagoela adieraziz. Kasu horietan, IPREMaren erreferentziazko balioa 0,5 handituko da.  

Kontsumitzaile ahulak gizarte-bonua izeneko fakturan deskontua izan dezake. Deskontu horren ondoriozko prezioa TUR (azken aukerako tarifa) izango da. Kontsumitzaile ahulari ezarri beharreko TURa izango da KTBPari dagozkion baldintza guztietan % 25eko deskontua ezartzearen ondoriozko prezioa, fakturazio-aldi bakoitzeko kontsumo-muga batekin.

B) Bezero Ahul Larria (BAL)

Errenta-muga txikiak dituzten Kontsumitzaile Ahulak dira.

1) IPREMeko BAL: Familia-unitatearen urteko errenta izango da kontsumitzaile ahulentzat definitutako errenta-mugak baino % 50 txikiagoa edo errenta-mugen % 50a (errenta-muga horiek 0,5 handituko dira, egoera bereziak egiaztatuz gero).
      1.1) Familia-unitatean adingabekorik ez badago: 14 ordainsariko IPREMa 0.75 aldiz (5.639,69 €)
      1.2) Familia-unitatean adingabeko bat badago: 14 ordainsariko IPREMa aldi 1ean (7.519,59 €)
      1.3) Familia-unitatean adingabeko bi badaude: 14 ordainsariko IPREMa 1,25 aldiz (9.399,49 €)

2) Familia Ugariko BAL: Mugaren zehaztapena da IPREM bi aldiz (15.039,18 €)

3) CVS Pensionista: Mugaren zehaztapena da IPREM aldi bakarrean (7.519,59 €)

C) Bezero Ahul Larria Gizarte Bazterketako Arriskuan

Autonomia erkidegoko edo tokiko Administrazio baten gizarte-zerbitzuek artatzen dituzten Kontsumitzaile Ahul Larriak dira, eta zerbitzu horiek haien fakturaren zenbatekoaren % 50 finantzatuko dute, gutxienez. Administrazio publiko horien gizarte-zerbitzuek igorritako dokumentuaren bidez egiaztatuko da, zeinaren bidez baieztatuko baita fakturaren ordainketa egingo dela. Hornikuntza horiek funtsezkoak izango dira.

BALari zein Gizarte Bazterketa Arriskuan dagoen BALari ere % 40ko deskontua ezarriko zaie KTBP (Kontsumitzaile Txikiarentzako Borondatezko Prezioa) osatzen duten baldintza guztietan, kontsumo-muga bat ezarriz fakturazio-aldi bakoitzean.

Energia-muga fakturazio-aldi bakoitzean

Honako taula honetan jasotako urteko energia maximoa hainbanatuz kalkulatuko da fakturazio-aldia osatzen duten egun-kopuruaren artean.

Kategoria Kontsumoaren Muga maximoa (kWh)
Eskaera adingabekorik gabe 1.200
Eskaera adingabeko batekin 1.680
Eskaera adingabeko birekin 2.040
Familia Ugaria 3.600
Pentsiodunak 1.680

Gizarte-bonuaren eskaera

Gizarte-bonua eskatzeko, honako formulario-eredu hau bete behar diguzu:
 Herri Vacos y Navarra gizarte-bonusaren eredu eskaera

 Gizarte bonusaren gainerako eredua aplikatzea

Premiazko dokumentazioa

Dagokion gizarte-bonuaren kategoriaren arabera, honako koadro honetan adierazten den dokumentazioa ere erantsi beharko duzu:

        IPREM      Familia Urgaria    Pentsioduna*  
Hornikuntzarako titularraren
NANaren fotokopia1
X X X
Errolda-ziurtagiria X X X
Familia-liburua / Familia Unitateko
kide bakoitzaren Erregistro Zibileko Ziurtagiria
X X X
IPREM Egiaztagiria X2 X3 X3
Familia Ugariaren titulua X
Gizarte Segurantzako egiaztagiria
(kide guztiek pentsio minimoa kobratzen dute)
X
Egoera Bereziak egiaztatzen dituzten
Gizarte Zerbitzuen dokumentua
(soilik baldin eta aplikagarria bada)
X

*Soilik baldin eta kontsumitzailea bera, eta familia-unitate baten parte izanez gero, familia horretan diru-sarrerak dituzten kide guztiak Gizarte Segurantzako Sistemaren pentsiodunak baldin badira, erretiratuak direlako edo ezintasun iraunkorra dutelako, eta ondorioz, pentsio mota horietarako une bakoitzean indarrean dagoen kopuru minimoa jasotzen badute eta beste diru-sarrerarik jasotzen ez badute.

[1] Kontratuaren titularraren zein familia-unitatea osatzen duten kide guztien NANaren fotokopia aurkeztu beharko da. (hori hala da, gizarte-bonuaren arrazoia alde batera utzita)
[2] Euskadiren eta Nafarroaren kasuan, kontsumitzaileak bere errenta-aitorpena edo egozpen-egiaztagiria ere erantsi beharko du.
[3] Euskadiren eta Nafarroaren kasuan, Bezero Ahul Larrien gizarte-bonua eman ahal izateko, errenta-aitorpena aurkeztu beharko da nahitaez. Dokumentu hau aurkezten ez bada, baina gainerako baldintzak betetzen badira, bezeroari Kontsumitzaile Ahularen gizarte-bonua emango zaio.

Kontsumitzaileak bere errenta-aitorpenak edo egozpen-egiaztagiriak ere erantsi beharko ditu.

Gizarte-bonua ezartzen hasiko da egiaztagiri guztiak jaso ondorengo fakturan, beti ere, dokumentazio hori faktura igorri baino hamabost egun natural lehenago jasotzen bada. Bestela, gizarte-bonua ezarriko da hurrengo fakturatik aurrera.

Dokumentazioa non aurkeztu

 • Hornitzailearen bulegoak (helbideak):
  • Oviedo: C/ Principado, 5;
  • Gijón: C/ Canga Argüelles, 18;
  • Avilés: Plaza Pedro Menéndez, 1
  • Figueres: Av. Salvador Dalí Domenech, 62
  • Bilbo: On Diego Lopez Haroko Kale Nagusia, 56, 48010;
  • Donostia: C/ Bengoetxea, 3, 20004;
  • Vitoria-Gasteiz: C/ San Prudentzio, 13, 01009
  • Santander: C/ Castelar, 43 B, 39004
  • Torrelavega: C/ Menéndez y Pelayo, 4, 39300
  • Castro-Urdiales: C/ Maestro Barbieri, 2, 39770
  • Murtzia: Ronda de Levante, 4 , 30008
 • Posta elektronikoa: erantsi dokumentu eskaneatuak helbide honetan bonosocial@edpenergia.es
 • Posta-helbidea:
  EDP Comercializadora de Último Recurso, S.A.
  Apartado Postal 190
  33080 Oviedo - Asturias
 • Telefonoa: 900 902 947
 • Fax: 984 115 538 

Indarrean dagoen araudiaren arabera, gizarte-bonuaren aplikazioa 2018ko apirilaren 10a baino lehen eskatu ez baduzu baldintza berrien arabera, eta egun onuraduna bazara, aipatu data horretatik aurrera igortzen den lehenengo fakturatik aurrera, edo hurrengo fakturatik aurrera, gizarte-bonua ez zaizu gehiago aplikagarria izango eta zure elektrizitate-hornikuntza KTBPan fakturatuko da.

Kontsumitzaile ahularen izaera, gizarte-bonua eta energia elektrikoaren etxeko kontsumitzaileak babesteko hainbat neurri arautzen dituen urriaren 6ko 897/2017 Errege Dekretuaren 21. artikuluak ezartzen duenaren arabera, merkaturatzaile honek Autonomia Erkidego bakoitzak izendatzen duen organo eskumendunei bidaliko die ordainketa modu fede-emailean eskatu den elektrizitatearen hornidura-puntuen gaineko informazioa, horretarako berariaz egokitutako helbide elektroniko baten bidez, zeina idatziz jakinarazi beharko baitzaie autonomia erkidego horiei, artikulu horren 2. atalean aurreikusten den moduan.

GIZARTE BONUAREN OHIKO GALDERAK

Eduki nagusiaren bukaera