Saltar navegació. Anar directament al contingut principal

Comença el contingut principal

Transformació
de salas de calderes

Renova les teves instal·lacions amb una interessant oferta personalitzada

Et facilitarem una oferta i un pressupost detallat, sense cap tipus de compromís

Aconsegueix una millora del consum d’energia i redueix les emissions de partícules contaminants a l’atmosfera.

Quins serveis incloem?

 • Subministrament d’energia, amb la comoditat i la seguretat del gas natural.
 • Finançament de la reforma de les instal·lacions, sense costos addicionals.
 • Telegestió de la instal·lació, que et permetrà optimitzar-ne el funcionament i el consum.
 • Manteniment preventiu de les instal·lacions.
 • Atenció telefònica 24 hores al dia.
 • Certificació energètica de l’edifici.*
  *En virtut del Reial decret 235/2013, de qualificació d’eficiència energètica dels edificis.

Aquesta inversió podrà ser beneficiària d’una subvenció per part de l’administració per a l’estalvi i la millora de l’eficiència energètica, i comptarà sempre amb el suport i la col·laboració d’EDP en totes les gestions que siguin necessàries.

 

 Fases d’execució de la sala de calderes EDP

Estudi previ

 • Estudi termogràfic de l’edifici.
 • Memòria prèvia de la descripció tècnica de la instal·lació. Càlcul de càrregues tèrmiques, sistema hidràulic, elèctric i gas, especificacions, etc.
 • Planificació d’obra i coordinació de treballs per a l’execució de la instal·lació.
 • Projecte i pla de seguretat. Control rigorós i exhaustiu d’accés al lloc de treball.
 • Mesures d’emergència, formació i informació a treballadors.
 • Pla de gestió de desballestament d’equips i tractament de residus de l’antiga instal·lació.
 • Avaluació energètica de l’edifici anterior a la transformació de la instal·lació.
 • Projectes tècnics d’enginyeria específics de gas, d’instal·lació elèctrica i de calefacció.
 • Legalització davant els organismes autonòmics del projecte específic i la direcció d’obra segons les directrius que marca el RITE, Reglament de Baixa Tensió i de gas natural.

Execució

 • Substitució de les calderes actuals per noves calderes de condensació.
 • Reforma hidràulica total, amb la instal·lació de noves bombes acceleradores i zonificació, segons les zones climàtiques de l’edifici.
 • Reforma completa del sistema d’ACS.
 • Entubament o substitució completa del conducte de xemeneia.
 • Aïllament i calorifugatge reglamentari de les canonades de calefacció i ACS.
 • Inertitzat i/o desballestament del dipòsit de gasoil.
 • Col·locació de portes tallafocs, extintors, plaques de senyalització, manual de funcionament, etc...
 • Obra civil necessària per condicionar el local com a sala de calderes de gas natural.
 • Adequació de les ventilacions a la normativa vigent.
 • Desballestament de l’antiga instal·lació, incloent-hi el certificat de desballestament.

Implantació de sistemes de seguretat i control

 • Sistema de seguretat mitjançant sondes detectores de gas i electrovàlvula del tall de subministrament.
 • Nova instal·lació elèctrica conforme a normes, amb sistema de regulació del funcionament de la instal·lació, mitjançant sondes i totalment automatitzat.
 • Sistema de control i monitoratge mitjançant telegestió línia ADSL. Integració a SCADA EDP.

Posada en marxa

 • Posada en marxa i proves de la instal·lació de gas natural.
 • Monitoratge de la instal·lació i anàlisi de paràmetres idonis de funcionament.
 • Avaluació energètica de l’edifici després de la modificació de la instal·lació a gas natural.

SOL·LICITA-HO

També ho pots sol·licitar trucant al 900 907 005 

Fi del contingut principal