Saltar navegació. Anar directament al contingut principal (Tecla d'accés S)

Inicio del Menú Secundario

Fin del Menú Secundario

EDPManteniment

Comença el contingut principal

Manteniment de les instal•lacions centralitzades

Des d’EDP ens ocupem de, les tasques de manteniment preventiu o ordinari dels equips i les instal•lacions centralitzats, per garantir-ne el correcte funcionament i optimitzar-ne el rendiment.

Aquestes actuacions es fan complint les exigències recollides en el Reglament d’instal•lacions tèrmiques (RITE).

Garantia total de la instal•lació edp

Des que s’inicia el funcionament de la instal•lació de gas natural, EDP garanteix als seus clients l’absència de cap derrama econòmica per avaries en la instal•lació.

L’última tecnologia i la innovació en les instal•lacions centrals de gas natural ens, permeten donar una GARANTIA TOTAL durant almenys 10 anys en les nostres instal•lacions centrals de comunitats.

Manteniment tèrmic de la instal•lació

EDP portarà a terme un programa de manteniment preventiu mensual, segons el Reglament d’instal•lacions tèrmiques.

 • Comprovació de l’eficiència dels generadors de calor, les bombas d’impulsió, els intercanviadors, el sistema de control, etc., de manera que el rendiment global de la instal•lació es trobi dins dels marges de projecte de la instal•lació. Per això, a més, es prendran dades mensuals de temperatures, salts tèrmics i pèrdues tèrmiques de distribució.
 • EDP farà mensualment anàlisi de combustió de les calderes, amb el registre dels valors segons el RITE.
 • Elaborarem plans de millora o modificacions en la instal•lació, amb la finalitat de millorar l’eficiència energètica de l’edifici.
 • Temperatura d’entrada i sortida dels generadors de calefacció i/o ACS.
 • Temperatura ambient del local.
 • Temperatura dels gasos de combustió.
 • Contingut de CO i CO2 en els productes de combustió.
 • Tiratge en la caixa de fums de caldera.
 • Comprovació i neteja de circuits de fums de caldera.
 • Comprovació d’estanqueïtat entre caldera i cremador.
 • Revisió general de calderes.
 • Neteja de caldera i cremador.
 • Comprovació de nivells d’aigua en els circuits.
 • Comprovació de taratge de vàlvules de seguretat.
 • Revisió de vasos d’expansió de calderes.
 • Revisió de bombes i ventiladors.
 • Revisió del sistema de preparació d’ACS.
 • Revisió del sistema d’aïllament de la instal•lació.
 • Control del sistema de regulació.
 • Control dels equips d’extinció d’incendis.
 • Presa de valors dels comptadors d’aigua, gas i energia útil.

Fi del contingut principal