Saltar navegació. Anar directament al contingut principal (Tecla d'accés S)

Inicio del Menú Secundario

Fin del Menú Secundario

 1. Vostè es troba a:
 2. Inici
 3. Empreses i grans clients
 4. Comunitats de propietaris
 5. Transformacions

EDPTransformacions

Comença el contingut principal

Transformació de sales de calderes

EDP li ofereix la possibilitat de renovar les seves instal•lacions centralitzades de calefacció, aigua calenta sanitària i/o climatització amb una interessant oferta personalitzada.

Destinat a: Comunitats de propietaris, Edificis del sector terciari, Clubs esportius, residències, etc.

Qui pot sol•licitar el nostre producte:

 • Administradors de finques.
 • Gerents i/o departaments de compres d’empreses del sector terciari.
 • Col•laboradors que vulguin ser un dels nostres canals de vendes.
 • Usuari final d’instal•lacions centralitzades de calefacció, aigua calenta sanitària i/o climatització.

Quins serveis incloem:

 • Subministrament d’energia, amb la comoditat i la seguretat del gas natural, un combustible net amb molt baixes emissions i una alta eficiència.
 • Finançament de la reforma de les instal•lacions, sense costos addicionals.
 • Telegestió, de la instal•lació, que li’n permetrà optimitzar el funcionament i el consum.
 • Manteniment preventiu de les instal•lacions, segons el Reglament d’instal•lacions tèrmiques, que en garanteixi el correcte funcionament.
 • Certificació energètica del seu edifici, en virtut del Reial decret 235/2013 de qualificació d’eficiència energètica dels edificis.
 • Etc...

Fases d’execució de la sala de calderes edp

 • Estudi termogràfic de l’edifici.
 • Memòria prèvia de la descripció tècnica de la instal•lació. Càlcul de càrregues tèrmiques, sistema hidràulic, elèctric i gas, especificacions, etc.
 • Planning d’obra i coordinació de treballs, durant l’execució de la instal•lació.
 • Projecte i pla de seguretat. Control rigorós i exhaustiu d’accés a lloc de treball.
 • Mesures d’emergència, formació i informació a treballadors.
 • Pla de gestió de desballestament d´equips i, tractament de residus de l’antiga instal•lació.
 • Avaluació energètica de l’edifici anterior a la transformació de la instal•lació.
 • Projectes tècnics d’enginyeria específics de gas, electricitat i calefacció.
 • Legalització davant dels organismes autonòmics del projecte específic i la direcció d’obra, segons les directrius que marca el RITE, el Reglament de baixa tensió i de gas natural.
 • Substitució de les calderes actuals per calderes de condensació noves.
 • Reforma hidràulica total, amb la instal•lació de bombes acceleradores noves i zonificació, segons zones climàtiques de l’edifici.
 • Reforma completa del sistema d’ACS amb el muntatge d’aquest en la nova sala de calderes.
 • Entubat o substitució completa del conducte de xemeneia.
 • Aïllament i calorifugatge reglamentari de les canonades de calefacció i ACS.
 • Inertitzat o desballestament del dipòsit de gasoli.
 • Col•locació de portes tallafoc, extintors, plaques de senyalització, manual de funcionament, etc.
 • Obra civil necessària per condicionar el local com a sala de calderes, a gas natural.
 • Adequació de les ventilacions a la normativa vigent.
 • Sistema de seguridad, mediante sondas detectoras de gas y electroválvula de corte de suministro.
 • Nueva instalación eléctrica conforme a Normas, con sistema de regulación del funcionamiento de la instalación, mediante sondas i totalmente automatizado.
 • Sistema de seguretat mitjançant sondes detectores de gas i electrovàlvula de tall de subministrament.
 • Desballestament i certificació de rebuig de tot material inservible de l’antiga instal•lació.
 • Posada en marxa i proves de la instal•lació completa de gas natural.
 • Monitoratge de la instal•lació i anàlisi de paràmetres idonis de funcionament.
 • Avaluació energètica de l’edifici, després de la modificació de la instal•lació a gas natural.

Exemples d’instal•lacions centrals de gas natural:

Fi del contingut principal