Saltar navegació. Anar directament al contingut principal (Tecla d'accés S)

Inicio del Menú Secundario

Fin del Menú Secundario

 1. Vostè es troba a:
 2. Inici
 3. Empreses i grans clients
 4. Eficiència Energètica
 5. Il•luminació

EDPIl•luminació

Comença el contingut principal

 • Potència elèctrica. S’expressa en watts (W) i representa la potència nominal que l’equip connectat requereix de la xarxa en funcionament normal. Cal tenir en compte que hi ha equips que requereixen fonts d’alimentació, estabilitzadors o engegadors que poden tenir una potència important que no està inclosa en la potència nominal elèctrica.
 • Flux lluminós: S’expressa en lúmens (Im) i representa la quantitat total d’il•luminació que emet un equip. És un bon indicador, encara que no l’únic, per valorar si dos equips són intercanviables entre si.
 • Eficàcia lluminosa: S’expressa en (Im/W) i representa la capacitat d’un equip de proporcionar il•luminació per unitat de potència. Mentre una làmpada incandescent podia aportar una eficàcia inferior a 20 lm/W, un fluorescent pot arribar a 60 Im/W i un equip LED a 80 Im/W. El desenvolupament tecnològic constant fa que es vagin superant aquests valors.

A continuació es comenten altres característiques que tenen un cert component subjectiu a l’hora de seleccionar un equip, però que en el cas de determinats tipus d’instal•lacions com el sector terciari o en zones de treball poden ser fonamentals:

 • Temperatura de color. . S’expressa en graus Kelvin i representa la percepció de la font lluminosa com a freda o càlida. Les temperatures més baixes, 2.700 K-3.000 K, representen tonalitats càlides típiques de làmpades clàssiques com les incandescents o halògenes. Les temperatures més altes, entorn de 5.000 K, equivalen a una sensació més freda típica de fluorescent.
 • Índex de reproducció cromàtica (IRC en català o CRI en anglès). Representa el canvi de color que s’experimenta en sotmetre els objectes a una font de llum respecte a una font de referència ideal. Valors de l’IRC entre 80 i 90 ens donen una visió dels colors molt similar a la que tindríem amb una font de llum natural.

Enllaç a nou desenvolupament calculadora (veure excel adjunt)

*EDP posa a la seva disposició una eina de càlcul aproximat per a projectes d’il•luminació.

La calculadora permet determinar el cost aproximat i el període de retorn simple del projecte de substitució punt a punt (això implica que cadascun dels equips d’il•luminació existents se substitueix per un equip sobre la base d’unes dades aportades per l’usuari).

Save to Compete (S2C) és un programa creat per EDP que promou l’eficiència energètica, la competitivitat i la innovació en les PIME i les grans empreses dels sectors industrials portuguesos i espanyols.

Amb la nova plataforma en línia S2C descarregui’s les seves propostes per a la millora de la seva eficiència energètica de manera ràpida i senzilla. Sense visites, sense auditories prèvies i amb possibilitat de finançament.

Com unir-s’hi?

 1. Registre en la plataforma. Accedeixi a la plataforma ACTIR www.edpenergia.es/actir/#login amb el seu usuari i contrasenya.
 2. Anàlisi de les instal•lacions. Entri en la plataforma i confirmi les dades que caracteritzen les instal•lacions de la seva empresa.
 3. Selecció de les mesures d’eficiència energètica. Seleccioni les mesures sobre la base de les recomanacions a mida i els principals indicadors financers.
 4. Recepció de la proposta. Anàlisi de les propostes gestionades per a cada mesura d’eficiència energètica.
 5. Adjudicació. Faci l’upload o la càrrega en línia del contracte signat directament en la plataforma.

A continuació pot veure un vídeo sobre la nova plataforma:

https://youtu.be/cBB44d62kN8

Dades que ha d’aportar l’usuari:

 • Selecció del tipus d’equip i la seva potència associat en cadascuna de les zones. El programa disposa de més de quaranta tipus d’equips per substituir (triats per EDP pel seu freqüent ús en il•luminació convencional) i el projecte pot incloure un màxim de deu zones.
 • Nombre d’equips en cadascuna de les zones.
 • Hores d’encesa dels equips de la zona en un dia.
 • Dies d’encesa dels equips de la zona en un mes.
 • Preu mitjà de l’energia en €/kWh en la ubicació que s’ha de simular (no incloure-hi l’IVA, no incloure-hi termes fixos…).

A continuació, el sistema selecciona de manera automàtica un equip d’il•luminació basat en tecnologia LED que pot substituir l’equip seleccionat per l’usuari i garantir una emissió lluminosa similar amb una potència elèctrica menor, és a dir, amb una transformació energètica més eficient.

Càlculs parcials

Els càlculs parcials que es fan per cadascuna de les zones són:

 • Consum teòric de la il•luminació en l’actualitat.
 • Estalvi d’energia sota el supòsit que es fa la substitució d’equips i se’n manté la utilització, en valor absolut (kWh) i relatiu (%).
 • Preu teòric dels equips que s’han d’utilitzar (IVA no inclòs).

Aquesta simulació és aproximada i ens permet tenir un primer apropament teòric sobre un projecte determinat. En qualsevol cas, des d’EDP som a la seva disposició per aclarir qualsevol dubte o analitzar de manera personalitzada el seu projecte.

Elements estudiats pels nostres tècnics

A continuació enumerem alguns dels elements que aquesta simulació bàsica no inclou però que poden ser estudiats pels nostres tècnics:

 • Es considera una substitució punt a punt i amb un manteniment de nivells d’il•luminació. Qualsevol cas en què necessitem incrementar els nivells d’il•luminació o els puguem reduir perquè actualment són excessius no estaria inclòs.
 • No es consideren els costos derivats de mà d’obra necessaris per a la substitució dels equips. Tampoc es consideren els possibles costos fruit de la necessitat de fer modificacions en les instal•lacions elèctriques actuals (per exemple, noves línies, proteccions, enginyeria o legalitzacions…).
 • No es preveu la possibilitat d’incloure elements de control o sensors com ara sensors de presència o il•luminació.
 • El càlcul està basat en preus de venda al públic i no considera, per tant, possibles descomptes per volum, que poden ser considerables en projectes d’una certa mida.
 • Únicament es considera el component variable del cost energètic. En alguns casos en què la il•luminació tingui un paper important dins de la demanda elèctrica de la instal•lació, la variació del cost fix de contractació de potència pot ser interessant.
 • Hi ha una gran diferència entre les hores de vida útil dels equips d’il•luminació convencional respecte a la dels equips basats en tecnologia LED, que és molt superior (es poden veure relacions d’1 a 23 amb facilitat).

(El sistema permetrà l’enviament de la simulació de client a sva@edperngia.es per a oferta vinculant.)

Fi del contingut principal