Saltar navegació. Anar directament al contingut principal (Tecla d'accés S)

Inicio del Menú Secundario

Fin del Menú Secundario

 1. Vostè es troba a:
 2. Inici
 3. Empreses i grans clients
 4. Gas i electricitat
 5. Preus
 6. Mercat Lliure - Mès informació

EDPMercat Lliure - Mès informació

Comença el contingut principal

El preu a mercat

El preu de l’electricitat que EDP adquireix en el mercat lliure per a la seva posterior venda al client es compon de diversos factors:

 • El preu d’energia del mercat majorista (pool), que varia cada hora i és el resultat de la relació entre les ofertes de venda dels productors d’energia elèctrica i la demanda del mercat.
 • La garantia de potència que cada unitat de producció presti efectivament al sistema, que es defineix en base a la disponibilitat i la tecnologia de la instalació, tant a mitjà i llarg termini com en cada període de programació; el seu preu es determina en funció de les necessitats de capacitat a llarg termini del sistema.
 • Els serveis complementaris de la producció d’energia elèctrica necessaris per garantir un subministrament adequat al consumidor. Aquests serveis van dirigits a controlar la freqüència i la tensió del sistema.
 • Les pèrdues incorregudes en la xarxa de transport i distribució i els costos derivats de les alteracions del règim normal de funcionament. Aquestes pèrdues estan tarifades i depenen de la tensió de connexió del subministrament.
 • Les tarifes d’accés o peatges establerts reglamentàriament, que fixen la retribució de les activitats de transport i distribució tenint en compte els costos d’inversió, operació i manteniment de les instal•lacions, així com altres costos necessaris per desenvolupar l’activitat.
 • Altres imports com els aplicats en concepte de moratòria nuclear i d’impost sobre l’electricitat.

El preu final de l’energia elèctrica depèn, per tant, de:

 • La corba de càrrega o perfil de consum horari del client, que determina el cost de l’energia en el pool, la garantia de potència i els serveis complementaris.
 • La tensió del subministrament, que determina el coeficient de pèrdues i que, juntament amb la potència contractada, defineix el valor de la tarifa d’accés.

EDP assumeix tots els riscos derivats de la variabilitat dels components del preu en el mercat (volatilitat del pool, modificacions en la regulació, etc.), de manera que permet a l’empresa client minimitzar aquest risc mitjançant fórmules de preu estables.

Fi del contingut principal