Saltar navegació. Anar directament al contingut principal (Tecla d'accés S)

Inicio del Menú Secundario

Fin del Menú Secundario

  1. Vostè es troba a:
  2. Inici
  3. Empreses i grans clients
  4. Gas i electricitat
  5. Preus
  6. Mercat regulat

EDPMercat regulat

Comença el contingut principal

Gas

Preus de la tarifa d’últim recurs
Tarifes* Terme fix €/client/mes Terme variable €/kWh
TUR.1 4,27 0,05188812
TUR.2 8,38 0,04501412

*Tarifes vàlides des de l’1 d´abril de 2019.

Des de l’1 de juliol de 2008 només es poden acollir a la tarifa d’últim recurs els consumidors connectats a una pressió inferior o igual a 4 bar, amb uns consums anuals no superiors a 50.000 kWh/any.

El factor de conversió per obtenir l’equivalència en kWh del volum en m³ del gas consumit llegit en el comptador està indicat en la factura. Aquest coeficient depèn del poder calorífic del gas en el període de referència i de l’altitud del municipi on es trobi ubicat el punt de subministrament.

A la tarifa corresponent li ha de ser sumat l’import del lloguer del comptador. El tipus de comptador està determinat per la pressió del subministrament i el volum de consum.

A aquests imports els ha de ser afegit l’IVA vigent.

Tarifes de gas per a empreses.

Electricitat

Tarifes vigents d’electricitat - Resolució 31/01/2014 (BOE 01/02/2014)
 Tarifes* Potència Térme de potència (€/kW año) Terme d'energia (€/kWh mes)
Sense discriminació Amb discriminació
P1 P2 P3
Preus BOE  ≤10 kW 42,043426 0,124107 0,148832 0,057995 -
Preus BOE supervall  ≤10 kW 42,043426 - 0,150812 0,071879 0,044146

*Tarifes aplicables des de l'1 de febrer de 2014.

En tots els casos, la facturació del terme de potència i d’energia reactiva es fa amb els mateixos criteris que en la facturació de la tarifa d’accés que li correspongui.

De conformitat amb la normativa vigent, a l’energia elèctrica consumida pels consumidors sense dret a acollir-se a la TUR que transitòriament no disposin d’un contracte de subministrament en el mercat lliure i estiguin sent subministrats pel comercialitzador d’últim recurs s’aplicarà la facturació de la TUR sense discriminació horària, incrementats els seus termes un 20% (art. 21 Ordre ITC/1659/2009, de 22 de juny, BOE 23/06/2009 i D. T. 2a Ordre IET/3586/2011, de 30 de desembre, BOE 31/12/2011).

També et pot interessar

Fi del contingut principal