Saltar navegació. Anar directament al contingut principal

Normativa

Eficiència energètica

Comença el contingut principal

BOE

Any 2000

Año 2000REIAL DECRET 1955/2000

27/12/2000

Regula les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d’autorització d’instal·lacions d’energia elèctrica. 

DESCARREGAR EL FITXER

Any 2007

Año 2017REIAL DECRET
1027/2007

29/08/2007

Aprovació del Reglament d’instal·lacions tèrmiques als edificis. 

DESCARREGAR EL FITXER

Any 2011

Año 2011REIAL DECRET 647/2011

23/05/2011

Regula l’activitat de gestor de càrregues del sistema per a la realització de serveis de càrrega energètica.  

DESCARREGAR EL FITXER

REIAL DECRET 1699/2011

08/12/2011

Regula la connexió a xarxa d’instal·lacions de producció d’energia elèctrica de petita potència. 

DESCARREGAR EL FITXER

Any 2014

 Año 2014REIAL DECRET
413/2014

10/06/2014

Regula l’activitat de producció d’energia elèctrica a partir de fonts d’energia renovables, cogeneració i residus.   

DESCARREGAR EL FITXER

REIAL DECRET 1053/2014

31/12/2014

Instrucció tècnica complementària de baixa tensió 52 (ITC-BT 52).

DESCARREGAR EL FITXER

Año 2015

Año 2015REIAL DECRET
900/2015

10/10/2015

Referent a les condicions administratives, tècniques i econòmiques de les modalitats de subministrament d’energia elèctrica amb autoconsum i de producció amb autoconsum. 

DESCARREGAR EL FITXER

Año 2016

Año 2016REIAL DECRET
56/2016

13/02/2016

Referent a auditories energètiques, acreditació de proveïdors de serveis i auditors energètics i promoció de l’eficiència del subministrament d’energia. 

DESCARREGAR EL FITXER

Fi del contingut principal