Saltar navegació. Anar directament al contingut principal (Tecla d'accés S)

 1. Vostè es troba a:
 2. Inici
 3. Llars
 4. Abonament Social
 5. Documentació i com es pot sol·licita

EDPDocumentació i com es pot sol·licita

Comença el contingut principal

Quina documentació necessita?

Documentació
Qui necessita la documentació? Informació
 Model de sol·licitud de bo social
 Tots  Amb NIF, nom i signatura de tots els membres de la unitat familiar més grans de 14 anys
Fotocòpies del DNI o del NIE
dels membres de la unitat familiar
Tots Fotocòpies en format A4 (sense retallar) de tots els membres, inclosos els menors de 14 anys que en tinguin
 Certificat d’empadronament,
individual o col·lectiu, en vigor
Tots Padró del titular i de tots els membres de la unitat familiar, amb una antiguitat inferior a 3 mesos
 Llibre de família o certificació del full individual
del Registre Civil de cada integrant de la unitat familiar
Tots Llibre de família i full individual que acrediti l’estat civil del sol·licitant (per feina, el certificat de fe de vida i estat)
 Títol de família nombrosa Només per a famílies nombroses
Còpia del títol en vigor
 Certificación de la Seguridad Social Només per a pensionistes a Navarra
Acreditació que tots els membres de la unitat familiar són pensionistes i cobren la pensió mínima vigent en cada moment
Certificat dels serveis socials de
l’òrgan competent que acrediti
circumstàncies especials
 Només si es compleixen les circumstàncies especials (llevat famílies monoparentals) Document que acrediti els casos especials de discapacitat ≥ 33 %, dependència grau II o III, violència de gènere o víctima de terrorisme, així com el pagament de, com a mínim, el 50 % de la factura per part dels serveis socials
Declaració de la renda Només per a Navarra
Fotocòpia de l’última declaració de la renda o certificació d’imputacions fiscals (obligatori un d’aquests dos documents, encara que no s’estigui obligat a presentar la declaració de la renda)

Excepte per a Navarra, no cal aportar documentació relativa a la renda de la unitat familiar. Aquesta consulta es fa a través de BOSCO, l’aplicació del Ministeri que informa si al client li correspon el bo social o no.

El model de sol·licitud s’ha d’emplenar correctament, i també s’han de marcar les caselles correctes d’autorització:

 • En els casos de família nombrosa i per renda, cal que es marqui la primera casella d’“AUTORITZA”.
 • Per als clients que sol·licitin el bo social per pensionista i se’ls el denegui, se’ls rellançarà la sol·licitud per renda només si han marcat correctament les dues caselles d’“AUTORITZA”.

On es presenta la documentació?

Pot presentar la documentació mitjançant les vies següents:

 • EDPOnline: en presentar la documentació, queda un registre mitjançant el qual es pot fer el seguiment de la sol·licitud.

 • Correu postal a “EDP Comercializadora de Último Recurso, S.A.U. Apartado postal 190, 33080 Oviedo, Asturias”.
 • Correu electrònic: adjuntant documents escanejats a l’adreça bonosocial@edpenergia.es
 • Oficines comercials: sol·liciti cita prèvia

   1. Entri a l’enllaç: http://www.edpenergia.es/solicitudcitaprevia

   2. Seleccioni l’oficina.

   3. Selecciona la gestió "Bo social".

   4. Triï el dia i l’hora de la cita.

 • Fax: 984 115 538.
 • Telèfon per a informació: 900 902 947.

Resposta a la seva sol·licitud

Des que es rep la sol·licitud del bo social i la documentació completa, EDP COR té un termini màxim de 15 dies hàbils per comunicar el resultat de la sol·licitud.

El client rep la resolució de la seva petició a través d’una carta d’acceptació, de rebuig o d’impossibilitat de comprovació.

¿Cuándo se comienza a aplicar el bono social?

El bo social s’aplicarà a la primera factura després de la sol·licitud (si la factura s’ha emès almenys en els 15 dies hàbils posteriors a la recepció de la sol·licitud).

Fi del contingut principal