Saltar navegació. Anar directament al contingut principal (Tecla d'accés S)

 1. Vostè es troba a:
 2. Inici
 3. Llars
 4. Abonament Social
 5. Preguntes freqüents

EDPPreguntes freqüents

Comença el contingut principal

Què és el PVPC?

És una tarifa regulada pel Govern en la qual el preu de la llum varia cada hora en funció de l’evolució del preu de l’electricitat en el mercat diari de l’energia. S’hi poden acollir els consumidors amb potències iguals o inferiors a 10 kW. Per sol·licitar el bo social cal tenir aquesta tarifa.

Com sé si soc consumidor vulnerable?

Com sé si soc consumidor vulnerable sever?

Com sé si soc consumidor amb risc d’exclusió social?

Quina documentació haig d’aportar per sol·licitar el bo social?

Varia en funció de la tipologia de consumidor que tingui i les seves circumstàncies personals. El més senzill és consultar la taula resum.


        IPREM      Família nombrosa    Pensionista*  
Fotocòpia DNI titular subministrament1 X X X
Certificat empadronament X X X
Llibre de família / Certificació Registre Civil
de cada integrant de la unitat familiar
X X X
Comprovació IPREM X2 X3 X3
Títol família nombrosa   X  
Certificació Seguretat Social
(tots els membres cobren
pensió mínima)
    X4
Document de serveis socials
acreditatiu de les circumstàncies
especials (només si escau)
X X X

*Només si el mateix consumidor i, en cas de formar part d’una unitat familiar, tots els membres que tinguin ingressos siguin pensionistes del sistema de la Seguretat Social per jubilació o incapacitat permanent, i que percebin la quantia mínima vigent en cada moment per a aquestes classes de pensions, i no percebin altres ingressos.

[1] Cal presentar la fotocòpia del DNI tant del titular del contracte com de tots els membres que integren la unitat familiar.
[2] En el cas de Navarra, el consumidor ha d’aportar la declaració de renda o el certificat d’imputacions.
[3] En el cas de Navarra, per poder atorgar el bo social com a client vulnerable sever, és obligatori presentar la declaració de la renda. En cas que no es presenti aquest document, però es compleixi la resta de requisits, s’atorgarà al client el bo de consumidor vulnerable.
[4] En el cas de Navarra, el consumidor ha de presentar un certificat que acrediti que tots els membres de la unitat familiar amb ingressos són pensionistes que perceben la quantia mínima vigent en cada moment.

El consumidor ha d’aportar també les seves declaracions de la renda o els certificats d’imputacions.

El bo social es començarà a aplicar a la següent factura un cop rebuda tota la documentació acreditativa, sempre que s’hagi rebut com a mínim 15 dies abans de la data d’emissió de la factura. En cas contrari, s’aplicarà a partir de la factura immediatament posterior.

Com presento la documentació de bo social per edponline?

Què és l’IPREM?

És l’indicador públic de rendes múltiples. És un índex que substitueix el salari mínim interprofessional, i s’utilitza com a referència per a la concessió d’ajudes, subvencions o el subsidi d’atur.

PREM de referència per al 2018 és de 7.520 €/any i s’actualitza anualment.

Què és la unitat familiar?

A l’efecte de l’aplicació del bo social, s’entén per unitat familiar la integrada pels cònjuges no separats legalment i en cas que hi hagi fills:

 • Els fills menors, llevat dels que, amb el consentiment dels pares, s’hagin independitzat.
 • Els fills majors d’edat incapacitats judicialment subjectes a pàtria potestat prorrogada o rehabilitada.

En els casos de separació legal, o quan no hi hagi vincle matrimonial, la formada pel pare o la mare i tots els fills que convisquin amb l’un o l’altre i que compleixin els requisits als quals es refereix la regla anterior.

Ningú pot formar part de dues unitats familiars alhora.

Quant de temps tarden a comunicar-me el dret al bo social?

Des de la recepció de la sol·licitud del bo social i la documentació completa, EDP COR té un termini màxim de 15 dies hàbils per comunicar el resultat de la sol·licitud.

El client rep la resolució de la seva petició a través d’una carta d’acceptació, de rebuig o d’impossibilitat de comprovació.

Quan es comença a aplicar el bo social?

El bo social s’aplicarà a la primera factura després de la sol·licitud (si la factura s’ha emès almenys en els 15 dies hàbils posteriors a la recepció de la sol·licitud).

En què consisteix el descompte i com es veu a la factura?

El bo social d’electricitat és un descompte que s’aplica sobre tots els termes que componen el PVPC (terme d’energia i terme de potència), amb un límit de consum anual amb dret a descompte. Es calcula prorratejant aquest límit entre el nombre de dies que comprèn cada període de facturació. L’energia per sobre d’aquest límit es facturarà al PVPC sense descompte.

A més del descompte, els beneficiaris del bo social disposen d’un període de temps més ampli per fer front a les factures impagades que la resta de consumidors (quatre mesos des de la primera notificació, en lloc d’un termini mitjà de dos mesos). El subministrament dels consumidors en risc d’exclusió social no es podrà interrompre.

Els habitatges beneficiaris del bo social són considerats com a subministraments no tallables o essencials (CRES) quan almenys un membre de la unitat familiar:
 • Sigui menor de 16 anys.
 • Es trobi en situació de dependència de grau II o III.
 • Tingui reconeguda una discapacitat ≥ 33 %.
 • Sigui client vulnerable sever i que els serveis socials li paguin, com a mínim, el 50 % de la factura.

 Tipologies de consumidors


Descompte
Termini per al tall
General CRES
Vulnerables 25% 4 mesos Sense tall
Vulnerables severos 40% 4 mesos Sense tall
En riesgo de exclusión social 40% Sense tall Sense tall

A la primera pàgina de la factura apareix el descompte del bo social que s’aplica.

El detall del descompte es veu a la següent pàgina:

A la secció d’informació per al consumidor, s’inclou l’import a finançar pels serveis socials (només en el cas de VS en risc d’exclusió social):

Quin és el límit de consum al qual s’aplica el descompte per bo social?

El límit anual d’energia al qual s’aplica el descompte per bo social en el terme d’energia es recull a la taula següent.

Es calcula prorratejant l’energia anual màxima recollida a la taula següent entre el nombre de dies que conformen el període de facturació.

Categoria Límit màxim de consum (kWh)
Unitat familiar sense menors / demandant individual 1.380
Unitat familiar amb un menor 1.932
Unitat familiar amb dos menors 2.346
Unitat familiar famílies nombroses 4.140
Unitat familiar / demandant individual - pensionistes (quantia mínima) 1.932

Quant dura ara el bo social?

La durada del bo social és de dos anys, llevat que es perdi alguna de les condicions que donen dret a gaudir-ne. Pel que fa a les famílies nombroses, la vigència es manté fins a la caducitat del títol.

Si durant aquests dos anys es perd alguna de les condicions, el consumidor està obligat a comunicar-ho en un termini d’un mes des que es produeixi aquest canvi. La baixa del bo social es farà a la data en què es materialitzi la pèrdua d’aquesta condició, i no segons la data de la darrera lectura.

A la factura anterior al venciment del bo social s’informa el client de la data de finalització d’aquest. El consumidor pot sol·licitar-ne la renovació per dos anys més abans no finalitzin els dos anys i amb una antelació mínima de 15 dies hàbils. Per fer-ho, ha de tornar a presentar tota la documentació (actualitzada i en vigor). Si no el renova, el contracte passarà a PVPC sense descompte, tanmateix, el pot tornar a sol·licitar en qualsevol altre moment.

Quines circumstàncies em poden permetre passar del 25 % al 40 % de descompte sobre el PVPC?

Ha de passar a tenir la consideració de consumidor vulnerable sever. Per a la qual cosa, s’han establert uns nivells de renda determinats segons les seves condicions personals:

Nivell de renda sobre l’IPREM de 14 pagues

     Unitat familiar    Sense circumstàncies especials Amb circumstàncies especials
 Sin menores 0,75 vegades (5.639,69 €)td> 1 vegada (7.519,69 €)
Amb un menor 1 vegada (7.519,69 €) 1,25 vegades (9.399,49 €)
Amb dos menors 1,25 vegades (9.399,49 €) 1,5 vegades (11.279,39 €)
Família nombrosa 2 vegades (15.039,18 €) 2 vegades (15.039,18 €)
 Pensionista 1 vegada (7.519,69 €) 1 vegada (7.519,69 €)

Quines són les circumstàncies especials que permeten variar els nivells de renda per obtenir el bo social?

Que algun dels membres de la unitat familiar tingui un grau de discapacitat igual o superior al 33 %, acrediti la situació de violència de gènere, sigui víctima de terrorisme, algun membre de la unitat familiar tingui dependència de grau II o III o es tracti d’una família monoparental.

Sent família nombrosa, com podem mantenir el bo social?

Mentre conservi aquesta condició, de la mateixa manera que ara. A més, si el nivell de renda de la unitat familiar no supera dues vegades l’IPREM, pot augmentar el descompte fins al 40 %.

Com ha anat canviant el bo social?

Inicialment, els consumidors amb bo social pagaven l’energia segons els preus publicats al BOE de 2009. Posteriorment, a partir de 2014, el Govern va canviar la manera de calcular-lo i es va passar a pagar el PVPC amb un descompte del 25 %. Aquest descompte del 25 % s’anomena bo social, i el preu resultant després d’aplicar-hi el descompte s’anomena TUR. El 2017, es van modificar algunes tipologies de consumidors amb dret a percebre’l, i s’hi va incloure el nivell de renda, es van establir límits de consum i es van especificar circumstàncies especials que podien incrementar el descompte fins al 40 %.

Si ja tinc bo social, com m’afecta aquest canvi?

Si ja tenia bo social abans del 10 d’octubre de 2017 i abans del 8 d’octubre de 2018 no ha aportat la documentació requerida, podrà renovar el bo social en qualsevol moment. Fins que no el renovi, la factura serà amb PVPC sense descompte. Si fa la renovació abans del 31 de desembre de 2018, i finalment se li concedeix, podrà gaudir de l’ajuda de manera retroactiva des del 8 d’octubre de 2018.

Haig de tornar a presentar la documentació del bo social?

Si ha presentat tota la documentació després d’octubre de 2017, no fa falta que ho sol·liciti una altra vegada, llevat que es vulgui acollir a les noves condicions especials (famílies monoparentals o dependència de grau II o III).

En quins casos actuals ja no és possible el bo social?

No es pot mantenir el bo social per als habitatges habituals amb una potència inferior a 3 kW ni per als acollits a aquest per atur.

Tinc el bo social per subministrament <3 kW, el puc mantenir?

No per aquesta categoria. Es pot acollir al bo social si compleix algun dels requisits actuals.

Malgrat que continuo a l’atur, no puc conservar el bo social?

No per aquesta categoria. Es pot acollir al bo social si compleix alguns dels requisits actuals, per exemple, el de renda.

Tenia el bo social com a pensionista, el puc mantenir?

Sí, tot i que els nous requisits indiquen que tots els membres de la unitat familiar han d’obtenir la renda mínima vigent en cada moment. En poden sol·licitar la renovació en qualsevol moment, però si es fa entre el 8 d’octubre i el 31 de desembre de 2018, i finalment se li concedeix, el descompte s’aplicarà retroactivament des del 8 d’octubre de 2018.

En cas de no complir la condició actual de pensionista, perdo el bo social?

Sí per aquesta categoria. L’adequat és que quan tramiti la sol·licitud ens autoritzi també a comprovar si el pot mantenir per nivell de renda.

Què és el bo social tèrmic?

El bo social tèrmic és una nova ajuda creada el 5 d’octubre de 2018 pel Govern i és compatible amb altres ajudes o subvencions, així com amb el bo social d’electricitat.

Qui es pot beneficiar del bo social tèrmic?

A cada exercici es beneficiaran d’aquest bo social tèrmic els consumidors que, el 31 de desembre de l’any anterior, siguin beneficiaris del bo social d’electricitat. És a dir, els clients que el 31 de desembre de 2018 disposin del bo social elèctric, el 2019 gaudiran del bo social tèrmic.

Com puc sol·licitar el bo social tèrmic i quina documentació haig de presentar?

No és necessari sol·licitar-lo. El Ministeri informarà el beneficiaris d’aquesta ajuda durant el primer trimestre de l’any. No cal, per tant, presentar cap documentació.

Quina ajuda suposa el bo social tèrmic?

Les ajudes es paguen mitjançant abonament bancari durant el primer trimestre de l’any. La quantitat que percep cada beneficiari depèn del seu grau de vulnerabilitat (vulnerable, vulnerable sever o en risc d’exclusió social) i de la zona climàtica en què estigui empadronat.

Fi del contingut principal