Saltar navegació. Anar directament al contingut principal (Tecla d'accés S)

EDPMobilitat

Comença el contingut principal

Imagini’s una manera de moure’s pràctica, que redueixi les emissions, econòmica i adequada a les seves necessitats. Els cotxes elèctrics i de gas natural ja són la realitat del nostre dia a dia i entre tots podrem construir el present i el futur de la mobilitat sostenible.

Per a què serveix el mobilitat EDP?

Aquest dispositiu serveix per poder recarregar vehicles elèctrics (cotxes, motos i bicicletes) en habitatges unifamiliars en condicions de seguretat per a l’usuari i la instal•lació.

Com funciona?

L’equip presenta diversos estats:

 • Led apagat: estació disponible.
 • Led verd: s’ha connectat el carregador al vehicle.
 • Led blau clar:
  • El carregador i el vehicle s’estan comunicant.
  • La bateria del vehicle està plena o el vehicle ha posat en pausa la recàrrega.
 • Led blau fosc: el vehicle està carregant.
 • Led blau parpellejant: la càrrega s’ha aturat perquè el vehicle requereix més potència de la que l’estació de recàrrega permet.
 • Led vermell: error en la recàrrega/problema en el carregador.
 • Violeta parpellejant: el carregador efectua un autotest en connectar-lo al corrent.

Característiques del Car-e

Cada carregador disposa dels mecanismes elèctrics i electrònics necessaris per protegir les instal·lacions d'escomesa elèctrica, protegir al vehicle durant la càrrega i l'usuari.

El carregador està fabricat en cos antivandàlic d’acer inoxidable. Té un interruptor magnetotèrmic (per a protecció contra curtcircuits), un interruptor diferencial (per protegir les persones de les derivacions causades per faltes d’aïllament) i un sistema de control que filtra totes les pertorbacions de la xarxa (harmònics i qualitat d’ona)

Quant costa i qui me l’instal•la?

El cost inicial per a una instal·lació bàsica (monofàsic, de fins a 3,7 kW) és de 995 € (IVA no inclòs). La instal·lació bàsica és per a aquells casos en què no hi ha més de 20 metres de distància entre el quadre general de protecció i el punt de recàrrega. Per a instal·lacions amb més de 20 metres s’ha de fer un pressupost personalitzat. La instal·lació la porta a terme personal tècnic acreditat per EDP.

On s’instal•la i en quant temps?

S’instal•la ancorat en una paret del garatge i el temps d’instal•lació és d'un dia (servei re:dy inclòs).

Què diferencia aquest carregador de qualsevol endoll del meu habitatge?

Les bateries són l’element més car i costós en un vehicle elèctric. La recàrrega de la bateria es basa en una reacció electroquímica que ha d’estar controlada, perquè, si no, pot patir danys i reduir-se’n la vida útil. D’aquí la necessitat de disposar d’un carregador amb unes condicions especials respecte a un endoll normal.

El carregador té un interruptor magnetotèrmic (per a protecció contra curtcircuits –sobreintensitats, corrents alts), un interruptor diferencial (per protegir les persones de les derivacions causades per faltes d’aïllament –sobretensions) i un sistema de control que filtra totes les pertorbacions de la xarxa (harmònics i qualitat d’ona).

PER QUÈ VEHICLE ELÈCTRIC?

Fonts d’energia finites i protecció de l’entorn són les premisses fonamentals en què rau el fet que el vehicle elèctric ja sigui una realitat.

~0

Emissions

Els vehicles elèctrics no contaminen, principalment perquè no emeten monòxid de carboni ni òxids de nitrogen. I encara que l’electricitat també s’hagi de generar, l’ideal seria que la majoria d’aquesta fos generada a partir d’energies renovables.

~0

Sorolls

No generen contaminació acústica. Són tan silenciosos com una bicicleta.

~0

Impostos

Per fomentar l’ús d’aquests vehicles elèctrics no contaminants, els ajuntaments n’afavoreixen l’ús mitjançant l’eliminació o la rebaixa d’impostos.

~0

Manteniment

En ser molt més simples i senzills que els motors normals, amb menys parts mòbils, presenten menys risc d’avaria, de manera que se’n redueix el cost de manteniment.

Fi del contingut principal