Saltar navegació. Anar directament al contingut principal (Tecla d'accés S)

 1. Vostè es troba a:
 2. Inici
 3. Llars
 4. Gas i Electricitat
 5. Manteniment d'instal·lacions

EDPManteniment d'instal·lacions

Comença el contingut principal

Gas

 • Tarifa T1. Usuaris amb un consum anual inferior o igual a 5.000 kWh. Recomanada per a habitatges que només disposin de cuina de gas, o bé cuina i escalfador d’aigua petit.
 • Tarifa T2. Usuaris amb un consum anual entre 5.001 i 50.000 kWh. Recomanada per a habitatges amb calefacció individual de gas natural (caldera) i petits comerços.

Electricitat

PVPC (preu voluntari per al petit consumidor)

El PVPC (preu voluntari per al petit consumidor) és aplicable als consumidors subministrats per les comercialitzadores de referència (COR) el subministrament dels quals tingui una potència contractada no superior a 10 kW amb o sense discriminació horària i unes tensions no superiors a 1 kV.

El PVPC és l’opció base per als clients de les comercialitzadores de referència (si volen una altra modalitat ho han de sol•licitar expressament) i és un preu màxim. Està format per un terme de potència, un terme d’energia i un terme de cost horari de l’energia (i, si s’escau, un terme d’energia reactiva), que, al seu torn, serveixen per al càlcul dels dos conceptes principals de la factura:

 • Facturació per potència contractada: és el preu fix per tenir disponible en tot moment la potència que té contractada. Comprèn dos conceptes: la facturació per peatge d’accés (resultat de multiplicar els kW contractats pel preu del terme de potència del peatge d’accés i el nombre de dies del període de facturació) i la facturació per marge de comercialització fix.
 • Facturació per energia consumida: és el que paga segons l’energia que ha consumit. Comprèn dos conceptes: la facturació per peatge d’accés (resultat de multiplicar els kWh consumits en el període de facturació pel preu del terme d’energia del peatge d’accés) i la facturació per cost de l’energia (resultat de multiplicar els kWh consumits pel preu del terme del cost horari d’energia del PVPC).

El component del cost de l’energia del PVPC es calcula sobre la base del preu dels mercats organitzats de producció d’energia elèctrica (mercats diari i intradiari i serveis d’ajust del sistema). Això suposa que el preu de l’electricitat en aquesta nova modalitat de tarifa fluctua d’un dia a un altre (i fins i tot d’una hora a una altra). Les COR facturen al client segons els preus mitjans diaris. El preu final aplicable al consum d’un període es coneix en el moment en què s’emet la factura.

Des de l’1/04/14 fins al 30/06/14 hi va haver un període transitori per adaptar els sistemes de facturació al nou PVPC. Fins a la data d’aquesta adaptació es va facturar amb els preus publicats en el BOE (Resolució de 31/01/2014, publicada en el BOE d’1/02/2014). Una vegada feta l’adaptació es van regularitzar aquests preus respecte als valors reals que va tenir l’energia en els mercats organitzats de producció en aquell període, el que suposa devolucions per als clients de la COR.

Una vegada adaptats els sistemes de facturació es va començar a facturar als clients amb la nova metodologia de preus PVPC.

PREGUNTES FREQÜENTS DEL PVPC

Oferta a preu fix del comercialitzador de referència

El preu fix anual és una de les alternatives de contractació que han d’oferir les comercialitzadores de referència. Aquest preu consta dels components següents:

 • Terme de potència
 • Terme d’energia: en aquesta modalitat de preu aquest terme es desglossa en: peatges, altres components regulats i resta.

Els valors d’EDP Comercializadora de Último Recurso són:

Preus de l’oferta a preu fix EDP COR va des del 01/04/2018 fins al 30/04/2018

Terme de potència (€/kW any)

Tarifa d’accés

Terme d’energia
Tarifa d’accés(€/kWh) Altres conceptes regulats (€/kWh) Resta (€/kWh) Total (€/kWh) 
38,043426 0,044027 0,019943 0,078930 0,142900

Preus fixos de mesos anteriors

El cost de l’energia, denominat “resta”, que forma part del preu de l’electricitat es manté invariable durant 12 mesos, que són els que té de durada el contracte. Finalitzat aquest termini, el client pot continuar amb aquesta modalitat de preu fix anual, si és l’opció que ha triat per a la renovació, o passar al PVPC.

Els altres components del preu podran ser actualitzats quan ho siguin els components regulats presos en consideració per al seu càlcul.

Si el contracte es dóna per finalitzat per part del client abans de concloure l’any tindrà una penalització equivalent al 5% de l’energia pendent de consumir.

És important no confondre aquest preu fix anual amb un pla de quotes fixes o una tarifa plana.Una quota fixa estableix un pagament del mateix import per als 12 mesos de l’any amb una regularització al final del període.El preu fix anual únicament suposa pagar el mateix preu d’energia, però l’import de la factura continua depenent del consum, així com de les revisions dels peatges o de la resta de conceptes involucrats en el càlcul del preu.

PREGUNTES FREQÜENTS DEL PREU FIX

Discriminació horària

Opcionalment, els consumidors amb subministrament en TUR poden solicitar l’opció de facturació amb discriminació horària, que suposa diferenciar dos o tres períodes tarifaris al dia.

En la discriminació horària de dos períodes, el «període 1» representa les hores en què al consum fet li és aplicat un preu més elevat. La factura pel consum fet en el període 1 suposarà un import més elevat.

Per «període 2» s’entén el període horari en què l’energia consumida té un preu més econòmic. La factura pel consum fet en el període 2 suposarà un import més baix.

En la discriminació horària de tres períodes, el «període 1» és el que té el preu més elevat i el període 3 el que té un preu més baix..

Hivern

Estiu

Supervall

Supervall

També et pot interessar

Fi del contingut principal