Saltar navegació. Anar directament al contingut principal (Tecla d'accés S)

 1. Vostè es troba a:
 2. Inici
 3. Llars
 4. Gas i Electricitat
 5. Preus
 6. Abonament Social

EDPAbonament Social

Comença el contingut principal

L’abonament social és un mecanisme regulat pel Govern que busca protegir consumidors vulnerables amb menys possibilitats econòmiques. Té la consideració de consumidor vulnerable el titular, persona física, d’un punt de subministrament d’electricitat en el seu habitatge habitual que estigui acollit al preu voluntari per al petit consumidor (PVPC) i compleixi una sèrie de requisits.

Per a l’aplicació d’aquest abonament social, en el RD 897/2017 s’estableixen 3 tipologies de consumidors:
    A) Clients Vulnerables (CV)
    B) Clients Vulnerables Severs (CVS)
    C) Clients Vulnerables Severs en Risc d'Exclusió Social

A) Clients Vulnerables (CV)

Per acollir-se a aquesta tipologia, el consumidor i la seva unitat familiar* s’han d’incloure en alguna de les categories següents:

1) Nivell d’IPREM (indicador públic de renda d’efectes múltiples): Que la seva renda o, en cas de formar part d’una unitat familiar, la renda conjunta anual de la unitat familiar a la qual pertanyi sigui igual o inferior a:
      1.1) Sense cap menor en la unitat familiar: 1,5 vegades l’IPREM de 14 pagues (11.279,39 €)
      1.2) Amb un menor en la unitat familiar: 2 vegades l'índex IPREM de 14 pagues (15.039,18 €)
      1.3) Amb dos menors en la unitat familiar: 2,5 vegades l’índex IPREM de 14 pagues (18.798,98 €)

2) Família Nombrosa: tenir el títol de família nombrosa.

3) Pensionista: Que el mateix consumidor i, en cas de formar part d’una unitat familiar, tots els membres d’aquesta que tinguin ingressos siguin pensionistes del Sistema de la Seguretat Social per jubilació o incapacitat permanent, amb la percepció de la quantia mínima vigent en cada moment per a aquestes classes de pensió, i no percebin altres ingressos.

* A aquest efecte, es considera unitat familiar la constituïda d’acord amb el que es disposa en la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l’impost sobre la renda de les persones físiques i de modificació de no residents i sobre el patrimoni.

Circumstàncies especials**: Si el consumidor o algun dels membres de la unitat familiar:

    - Té una discapacitat reconeguda igual o superior al 33%.
    - Acredita la situació de violència de gènere, d’acord amb el que s’estableixi en la legislació vigent.
    - Té la condició de víctima de terrorisme, d’acord amb el que s’estableixi en la legislació vigent. 
    - Famílies monoparentals. 
    - Membres de la unitat familiar amb dependència de grau II o III.

** Cal presentar un document acreditatiu, amb la sol·licitud de l’abonament social, de trobar-se en alguna de les circumstàncies indicades. En aquests casos, el valor de referència de l’IPREM s’incrementarà en 0,5.

El consumidor vulnerable es pot beneficiar d’un descompte en la seva factura denominat abonament social. El preu resultant d’aquest descompte és la TUR. La TUR d’aplicació al consumidor vulnerable és el preu resultant d’aplicar un descompte del 25 % en tots els termes que componen el PVPC, amb un límit de consum per període de facturació.

B) Client Vulnerable Sever (CVS)

Es tracta de consumidors vulnerables amb uns llindars de renda inferiors.

1) CVS per IPREM: La renda anual de la unitat familiar ha de ser menor o igual al 50 % dels llindars de renda definits per als consumidors vulnerables (incrementats en 0,5 en cas d’acreditar circumstàncies especials).
      1.1) Cap menor en la unitat familiar: 0.75 vegades l’IPREM de 14 pagues (5.639,69 €)
      1.2) Un menor en la unitat familiar: 1 vegada l’IPREM de 14 pagues (7.519,59 €)
      1.3) Dos menors en la unitat familiar: 1,25 vegades l’IPREM de 14 pagues (9.399,49 €)

2) CVS Família Nombrosa: El límit s’estableix en 2 vegades l’IPREM (15.039,18 €)

3) CVS Pensionista: El límit s’estableix en 1 vegada l’IPREM (7.519,59 €)

C) Client Vulnerable Sever en Risc d'Exclusió Social

Es tracta de consumidors vulnerables severs que són atesos pels serveis socials d’una administració autonòmica o local que financi almenys el 50 % de l’import de la seva factura. S’ha d’acreditar mitjançant un document expedit pels serveis socials de les administracions públiques esmentades, on es confirmi que es procedirà al pagament de la factura. Aquests subministraments són considerats essencials.

Tant al CVS com al CVS en risc d’exclusió social se’ls aplicarà un descompte del 40 % en tots els termes que componen el PVPC, amb un límit de consum per període de facturació.

Límit d’energia en cada període de facturació

Es calcula prorratejat l’energia anual màxima recollida en la taula següent entre el nombre de dies que conformin el període de facturació.

Categoria Límit Màxim de Consum (kWh)
Sol·licitud sense menors 1.380
Sol·licitud amb un menor 1.932
Sol·licitud amb dos menors 2.346
Família Nombrosa 4.140
Pensionistes 1.932

Sol·licitud de l’abonament social

Per sol·licitar l’abonament social cal emplenar el model de formulari següent:

 Model de sol·licitud per a l’abonament social País basc i Navarral

Model de sol·licitud per a l’abonament social resta

Documentació necessària

Segons la categoria d’abonament social que correspongui, també cal aportar la documentació que s’indica en el quadre següent:


        IPREM      Familia Numerosa    Pensionista*  
Fotocopia DNI titular suministro1 X X X
Certificado Empadronamiento X X X
Llibre de família / Certificació Registre
Civil de cada integrant de la unitat familiar
X X X
Comprovació IPREM X2 X3 X3
Títol Família Nombrosa   X  
Certificació Seguretat Social
(tots els membres cobren pensió mínima)
    X4
Document de serveis socials
acreditatiu de les circumstàncies
especials (només si és d’aplicació)
X X X

*Només si el mateix consumidor i, en cas de formar part d’una unitat familiar, tots els membres d’aquesta que tinguin ingressos siguin pensionistes del Sistema de la Seguretat Social per jubilació o incapacitat permanent, amb la percepció de la quantia mínima vigent en cada moment per a aquestes classes de pensió, i no percebin altres ingressos.

[1] S´haurá de presentar la fotocòpia del DNI tant del titular del contracte com de tots els membres que integren  la unitat familiar.
[2] En el cas de Navarra, el consumidor ha d’aportar la seva declaració de la renda o certificat d’imputacions.
[3] En el cas de Navarra, per poder otrogar el bo social com Client Vulnerable Sever, serà obligatòria la presentació de la declaració de la renda. En cas que no presentin aquest document però si compleixin amb la resta de requisits, es otrogará al client el bo social de Consumidor Vulnerable.
[4] En el cas de Navarra, el consumidor ha de presentar un certificat que acrediti que tots els membres de la unitat familiar amb ingressos són pensionistes que perceben la quantia mínima vigent en cada moment.

El consumidor també ha d’aportar les seves declaracions de la renda o certificats d’imputacions.

L’abonament social es comença a aplicar en la següent factura després de la recepció completa de la documentació acreditativa, sempre que aquesta recepció tingui lloc almenys 15 dies naturals abans de la data d’emissió d’aquesta. En cas contrari, l’aplicació es fa des de la factura immediatament posterior.

On presentar la documentació

 • Oficines del subministrador (adreces):
  • Oviedo: C/ Principado, 5; 33007
  • Gijón: C/ Canga Argüelles, 18; 33202
  • Avilés: Plaza Pedro Menéndez, 1 ; 33401
  • Figueres: Av. Salvador Dalí Domenech, 62
  • Bilbao: C/ Gran Vía Don Diego López de Haro, 56, 48010
  • San Sebastián: C/ Bengoetxea, 3, 20004
  • Vitoria-Gasteiz: C/ San Prudentzio, 13, 01009
  • Santander: C/ Castelar, 43 B, 39004
  • Torrelavega: C/ Menéndez y Pelayo, 4, 39300
  • Castro-Urdiales: C/ Maestro Barbieri, 2, 39770
  • Murcia: Ronda de Levante, 4 , 30008
 • Correu electrònic: cal adjuntar-hi els documents escanejats, adreça bonosocial@edpenergia.es
 • Correu postal:
  EDP Comercializadora de Último Recurso, S.A.
  Apartado Postal 190
  33080 Oviedo - Asturias
 • Telèfon: 900 902 947
 • Fax: 984 115 538 

D'acord amb la normativa en vigor, si era beneficiari de l'antic abonament social (anterior al mes d'octubre de 2017) i en data 8 d'octubre de 2018 NO n'ha sol·licitat la renovació, el subministrament començarà a facturar al PVPC sense descompte. La renovació es podrà fer en qualsevol moment, però si se sol·licita entre el 8 d'octubre i el 31 de desembre de 2018 i finalment és concedida, s'aplicarà retroactivament aquest descompte des del 8 d'octubre de 2018.

Tal com estableix l'article 21 del Reial Decret 897/2017, de 6 d'octubre, pel qual es regula la figura del consumidor vulnerable, el bo social i altres mesures de protecció per als consumidors domèstics d'energia elèctrica, la informació relativa a els punts de subministrament d'electricitat als quals s'hagi requerit fefaentment el pagament serà remesa per aquesta comercialitzadora als òrgans competents que designi cada comunitat autònoma, a través dels mitjans que ens indiquin aquests òrgans o, si no, a través d'una adreça de correu electrònic específicament habilitada a aquests efectes, que serà degudament comunicada per escrit a aquells, tal com preveu l'apartat 2 de l'article.

PREGUNTES FREQÜENTS DE L'ABONAMENT SOCIAL

Fi del contingut principal