Saltar navegació. Anar directament al contingut principal (Tecla d'accés S)

 1. Vostè es troba a:
 2. Inici
 3. Llars
 4. Gas i Electricitat
 5. Preus
 6. Abonament Social

EDPAbonament Social

Comença el contingut principal

El bo social d’electricitat és un descompte en la factura de la llum. Està regulat pel Govern (RD 15/2018, de 5 d’octubre) i pretén protegir les llars considerades vulnerables. El Ministeri ha creat un web amb tota la informació: www.bonosocial.gob.es

Aquest bo social es pot sol·licitar per un d’aquests tres motius:

 • Nivell de renda de la unitat familiar (segons l’IPREM)
 • Família nombrosa
 • Pensionista

Dins de cada grup, els límits de la renda i els descomptes aplicables varien en funció del nombre de menors a la llar i del tipus de vulnerabilitat del client.

Qui es pot beneficiar del bo social?

Es pot beneficiar d’aquest descompte qui compleixi els requisits generals i estigui dintre d’alguns nivells de vulnerabilitat.

Requisits generals (cal complir-los tots):

 1. El subministrament per al qual se sol·licita ha de ser l’habitatge habitual.
 2. El suministro para el que se solicita debe ser la vivienda habitual
 3. El titular ha de tenir contractada la tarifa PVPC en el mercat regulat (amb o sense discriminació horària).
 4. La potencia contractada a l’habitatge ha de ser igual o inferior a 10 kW.

Requisits específics (cal complir algun dels requisits següents):

Consumidor vulnerable (25 % de descompte)

 • • Que la seva renda o la renda conjunta anual de la unitat familiar a la qual pertanyi sigui:
  1. 1. ≤ 1,5 x IPREM de 14 pagues, si no hi ha cap menor a la unitat familiar.
  2. 2. ≤ 2 x IPREM de 14 pagues, en el cas que hi hagi un menor a la unitat familiar.
  3. 3. ≤ 2,5 x IPREM de 14 pagues, en el cas que hi hagi dos menors a la unitat familiar.
 • Tenir el títol de família nombrosa.
 • Que el titular i, en cas de formar part d’una unitat familiar, tots els membres que tinguin ingressos siguin pensionistes del sistema de la Seguretat Social, per jubilació o incapacitat permanent, sempre que:
  1. Percebin la quantitat mínima vigent en cada moment per a aquestes classes de pensió.
  2. No percebin altres ingressos la quantia agregada anual dels quals superi els 500 euros.

Consumidor vulnerable sever (40 % de descompte)

 • Percebre una renda anual ≤ 50 % dels llindars establerts per ser considerat consumidor vulnerable, incloent-hi, si escau, l’increment previst per als casos en què concorrin les “circumstàncies especials”.
 • Si és una família nombrosa, la unitat familiar ha de percebre una renda anual ≤ 2 x IPREM de 14 pagues.
 • Si el consumidor o tots els membres que tenen ingressos a la unitat familiar perceben una pensió mínima, i no tenen altres ingressos la quantia agregada anual dels quals superi els 500 euros, el consumidor o la unitat familiar a la qual pertanyi ha de percebre una renda anual ≤ 1 x IPREM de 14 pagues.

Consumidor en risc d’exclusió social

Per ser considerat consumidor en risc d’exclusió social, el titular ha de complir els requisits per ser considerat vulnerable sever i, a més, ser atès pels serveis socials d’una administració pública (autonòmica o local) que financin almenys el 50 % de l’import de la seva factura a PVPC.

Consumidor en risc d’exclusió social

A més, s’estableixen unes circumstàncies especials que incrementen els límits de renda, sempre que s’acreditin amb la documentació necessària:

 • Almenys un membre de la unitat familiar té una discapacitat ≥ 33 %.
 • Víctima de violència de gènere.
 • Víctima de terrorisme.
 • Dependència reconeguda de grau II o III.
 • Famílies monoparentals (unitat familiar formada per un únic progenitor i, com a mínim, un menor. Cal acreditar-ho amb el llibre de família i el certificat d’empadronament).

A la següent taula es detallen els descomptes depenent del tipus de vulnerabilitat (vulnerable, vulnerable sever, en risc d’exclusió social)


Vulnerable Vulnerable sever En risc d’exclusió social Consum anual amb descompte
Descompte 25% 40%
Si el beneficiari compleix els requisits per ser considerat consumidor vulnerable sever (descompte del 40 %) i, a més, té una ajuda dels serveis socials que cobreix almenys el 50 % de l’import de la factura d’electricitat, no haurà de pagar res.
-
Pensionistes (pensió mínima) Tots els membres de la unitat familiar pensionistes amb pensió mínima i sense altres ingressos > 500 € (1xIPREM) 7.520€ 1.932 kWh
Unitat familiar que compleix el límit de renda Sense menors General (1,5xIPREM)
11.279€
(0,75xIPREM)
5.640€
1.380 kWh
Casos especials* (2xIPREM)
15.039€
(1xIPREM)
7.520€
Un menor General (2xIPREM)
15.039€
(1xIPREM)
7.520€
1.932 kWh
Casos especials* (2,5xIPREM)
18.799€
(1,25xIPREM)
9.340€
Dos menors General (2,5xIPREM)
18.799€
(1,25xIPREM)
9.340€
2.346 kWh
Casos especials* (3xIPREM)
22.559€
(1,5xIPREM)
11.279€
Famílies nombroses Sin límite de
renta
(2xIPREM)
15.039€
4.140 kWh

L’IPREM de referència per al 2018 és l’anual de 14 pagues de 7.520 €. Aquest import s’actualitza anualment.

  * Casos especials:

 • Algun membre amb discapacitat reconeguda ≥ 33 %.
 • Víctima de violència de gènere.
 • Víctima de terrorisme.
 • Algun membre amb dependència grau II o III.
 • Famílies monoparentals.

Què és l’IPREM?

És un índex que substitueix el salari mínim interprofessional, i s’utilitza com a referència per a la concessió d’ajudes, subvencions o el subsidi d’atur.

Què és la unitat familiar?

A l’efecte de l’aplicació del bo social, s’entén per unitat familiar la integrada pels cònjuges no separats legalment i en cas que hi hagi fills:

 • Els fills menors, llevat dels que, amb el consentiment dels pares, s’hagin independitzat.
 • Els fills majors d’edat incapacitats judicialment subjectes a pàtria potestat prorrogada o rehabilitada.

En els casos de separació legal, o quan no existeixi vincle matrimonial, la formada pel pare o la mare i tots els fills que convisquin amb l’un o l’altre i que reuneixin els requisits als quals es refereix la regla anterior.

Ningú pot formar part de dues unitats familiars alhora.

Fi del contingut principal