Saltar navegació. Anar directament al contingut principal (Tecla d'accés S)

 1. Vostè es troba a:
 2. Inici
 3. Llars
 4. Gas i Electricitat
 5. Preus
 6. Drets de contractació

EDPDrets de contractació

Comença el contingut principal

Gas

Inspeccions periòdiques

Instal•lació receptora individual
COMUNITAT T1 T2 T3 T4 RESTO (>4 bar)
Consum anual < 5 GWh Consum anual > 5 GWh Consum anual < 5 GWh Consum anual 5-10 GWh Consum anual 10-50 GWh Consum anual> 50 GWh
ASTÚRIES 43,96 43,96 43,96     130,84 169,84 172,17 252,51
CANTÀBRIA (Planif.) 32,86 32,86 32,86     97,78 130,45 171,98 201,51
Acordada amb l’usuari 53,54 53,54 53,54            
PAÍS BASC 43,78 43,78 43,78 125,32 162,74 125,32 162,74 212,22 241,91
Instal•lació receptora individual + instal•lació receptora comuna
COMUNITAT T1 T2 T3 RESTA (>4 bar)
Consum anual < 5 GWh Consum anual 5-10 GWh Consum anual 10-50 GWh Consum anual > 50 GWh
ASTÚRIES 51,73 51,73 51,73 130,84 169,88 172,17 252,51
CANTÀBRIA (Planif.) 38,95 38,95 38,95 97,78 130,45 171,98 199,55
Acordada amb l’usuari 59,63 59,63 59,63        
PAÍS BASC 49,57 49,57 49,57 125,35 162,74 212,22 241,91

Dret d’alta

Instal•lació receptora individual
COMUNITAT T1 T2 T3 T4 >4 bar
Max. TF QDmáxContr. x
ASTÚRIES 93,09 98,29 125,65 125,65 754,50 123,83 QDmáxContr. 0,08
CANTÀBRIA (Planif.) 72,53 84,94 127,4 127,4 747,75 125,52 QDmáxContr. 0,08
PAÍS BASC 87,56 87,56 131,37 131,37 720,43 120,95 QDmáxContr. 0,08

Interrompibles
        695,74  113,83 QDmáxContr. 0,08 

Drets de connexió i verificació

COMUNITAT CONNEXIÓ DESCONNEXIÓ I
RECONNEXIÓ
VERIFICACIÓ
ASTÚRIES 87,78 167,55 57,84
CANTÀBRIA 23,19 46,39  
PAÍS BASC 77,44 154,89 53,44

Preus GLP per a 2017 (base 2009)

COMUNITAT IP IRI IP IRI+IRC ALTA CONNEXIÓ DESCONNEXIÓ I RECONNEXIÓ VERIFICACIÓ
ASTÚRIES  43,96  51,73  93,09  (3.1)  83,78  167,55   57,84
 98,29  (3.2)
 125,65  (3.3)
 125,65  (3.4)
CANTÀBRIA (PLANIF)  32,86  38,95  72,53  (3.1)  23,19  46,39  
 72,53  (3.2)
 40,74  46,83  127,4  (3.3)
 127,4  (3.4)
PAIS BASC  43,78  56,81  87,56  (3.1)  77,44  154,89   53,44
 87,56  (3.2)
 131,37  (3.3)
 131,37  (3.4)

Electricitat

Drets de connexió de servei

Quotes d’extensió en €/kW sol•licitat per a sol•licituds menors de 100 kW

 • Baixa tensió Quota: 17,374714 €/kW.
 • Alta tensió Potència sol•licitada: ≤ 250 kW.
  • Quota d'extensió en €/kW:
Tensió €/kW
V ≤ 36kV 15,718632
36kV ≤ V ≤ 75,5kV 15,343534

72,5kV < V

16,334353

Quotes d’accés en €/kW sol•licitat

 • Baixa tensió Quota: 19,703137 €/kW.
 • Alta tensió Quota en €/kW:
Tensió €/kW
V ≤ 36kV 16,992541
36kV ≤ V ≤ 75,5kV 14,727812
72,5kV < V 10,700842

Drets de supervisió d’instal•lacions cedides

Quotes en €/actuació:

 • Baixa tensió Quota d’accés: 101,52 €/actuació.
 • Alta tensió Quota d’accés en €/actuació:
Tensió
€/actuació
V ≤ 36 kV Línia 253,81
V ≤ 36 kV Centre de Transformació 152,29
36kV ≤ V ≤ 75,5kV   613,09
72,5kV < V   1344,31

Drets de connexió

Quotes en €/actuació:

 • Baixa tensió Quota 9,044760 €/actuació.
 • Alta tensió Quota en €/ actuació:
Tensió €/actuació
V ≤ 36kV 79,49197
36kV ≤ V ≤ 75,5kV 266,957067
72,5kV < V 374,542485

Drets de verificació

Quotes en €/actuació:

 • Baixa tensió Quota 8,011716 €/actuació.
 • Alta tensió Quota en €/ actuació:
Tensió €/actuació
V ≤ 36kV 54,87199
36kV ≤ V ≤ 75,5kV 85,163859
72,5kV < V 125,994037

Drets per actuacions en els equips de mesura i control

D’acord amb l’article 50.4 del Reial decret 1955/2000, d’1 de desembre, els drets per actuacions en els equips de mesura i control inicialment seran els mateixos que els fixats per als drets de connexió.

També et pot interessar

Fi del contingut principal