Saltar navegació. Anar directament al contingut principal (Tecla d'accés S)

Inicio del Menú Secundario

Fin del Menú Secundario

  1. Vostè es troba a:
  2. Inici
  3. Negocis
  4. Gas i Electricitat
  5. Preus
  6. Impost hidrocarburs

EDPImpost hidrocarburs

Comença el contingut principal

La Llei 15/2012, de 27 de desembre de 2012, amb entrada en vigor l’1 de gener de 2013, modifica l’impost especial sobre hidrocarburs, establert per l’art. 50, tarifa 1a, epígraf 1.10 de la Llei 39/1992, de 28 de desembre de 1992.

S’introdueix l’aplicació d’un tipus impositiu en funció de l’ús que es faci del gas natural.

Quan l’ús NO sigui professional el tipus serà de 0,65 € per gigajoule (0,00234 €/kWh). Quan l’ús sigui professional* es disposarà d’un tipus reduït de 0,15 € per gigajoule (0,00054 €/kWh) sempre que no s’utilitzi en processos de generació i cogeneració elèctrica.

*La Direcció General de Tributs del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques ha establert que aquest tipus només és aplicable a determinades indústries, corresponents a les divisions 1 a 4 de la secció I de la normativa reguladora de l’impost sobre activitats econòmiques.

Aquestes divisions són:

  • Divisió 1: Energia i aigua. Excepte agrupacions de producció d’energia elèctrica.
  • Divisió 2: Extracció i transformació de minerals no energètics i productes derivats.
  • Divisió 3: Indústries transformadores dels metalls. Mecànica de precisió.
  • Divisió 4: Altres indústries manufactureres.

Exemple d’una factura

Fi del contingut principal