Saltar navegació. Anar directament al contingut principal (Tecla d'accés S)

  1. Vostè es troba a:
  2. Inici
  3. Avís legal

EDPAvís legal

Comença el contingut principal

Titular del web

Aquest avís legal regula l’ús dels serveis i els continguts que EDP España, S.A., amb domicili social a pl. del Fresno (antiga pl. de la Gesta), 2, 33007 Oviedo, i CIF número A33473752 (a partir d’ara, EDP), inscrita en el Registre Mercantil d’Astúries, tom 2907, llibre 0, foli 192, secc. 8a, full AS14614, inscripció 32, ofereix a través de la URL www.edpenergia.es (a partir d’ara, el web o el lloc web).

Condicions d’accés i ús

EDP posa a disposició dels usuaris d’Internet el lloc web www.edpenergia.es amb la finalitat d’informar i donar a conèixer les activitats, els productes i els serveis prestats pel grup EDP. Els usuaris poden accedir al web de manera gratuïta, si bé alguns dels continguts i serveis del lloc poden requerir el registre previ de l’usurari en els termes que es detallin en les condicions particulars d’aquests.

L’accés i/o l’ús del lloc www.edpenergia.es atribueix a qui el realitza la condició d’usuari i implica la seva conformitat de manera expressa, plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en les condicions, els advertiments i la resta d’avisos legals continguts en aquest clausulat, així com, si s’escau, en les condicions particulars que les poden complementar, substituir o modificar en algun sentit en relació amb els serveis i els continguts del web. En conseqüència, l’usuari ha de llegir atentament i amb deteniment aquest document en la seva totalitat en el mateix moment en què es proposi l’ús del lloc web, ja que aquest pot patir modificacions.

EDP es reserva el dret a actualitzar, modificar, suspendre temporalment, eliminar o restringir el contingut i la configuració del web en qualsevol moment, així com dels vincles o de la informació obtinguda a través d’aquest, sense necessitat d’avís previ i sense assumir, per això, cap responsabilitat.

L’usuari s’obliga a utilitzar els serveis i els continguts d’acord amb la legislació vigent i els principis de la bona fe i els costums generalment admesos, així com a no vulnerar amb la seva actuació a través del lloc web l’ordre públic i, en especial, a no menysprear o atemptar contra els drets fonamentals i les llibertats públiques reconeguts constitucionalment i en la resta de la legislació. EDP no es fa responsable del mal ús que es faci de la informació i/o els serveis facilitats a través del web, que és responsabilitat exclusiva de l’usuari que hi accedeix o els utilitza indegudament.

Protecció de dades de caràcter personal

La visita a aquest lloc web no obliga l’usuari a facilitar cap informació sobre si mateix. Tanmateix, per utilitzar algun dels serveis o accedir a determinats continguts, els usuaris han de proporcionar prèviament certes dades de caràcter personal. En aquests supòsits, l’usuari garanteix que les dades personals facilitades són veraces i es fa responsable de comunicar-ne qualsevol modificació.

En cas que l’usuari faciliti alguna informació de caràcter personal, les dades recollides en aquest lloc web seran tractades com a responsables del tractament per EDP Energía, S.A.U. i per EDP Comercializadora, S.A.U., necessàries per a l’atenció i el seguiment de les sol·licituds i les consultes adreçades a través del lloc web, així com per a la gestió i la prestació dels serveis complementaris de revisió i assistència tècnica, a més de la participació en promocions, sorteigs, concursos o enquestes, de la qual cosa s’ha d’informar convenientment l’usuari en el moment de recollida de les seves dades de caràcter personal, amb la sol·licitud del seu consentiment exprés en cas que calgui d’acord amb el que s’estableix en el Reglament general de protecció de dades (UE 2016/679) i la seva normativa de desenvolupament.

L’empresa responsable del tractament únicament comunicarà les seves dades quan sigui necessari per al desenvolupament, el compliment i el control de la relació establerta amb l’usuari, així com en compliment d’obligacions legals, segons la informació que s’ha de facilitar a l’usuari en recollir les seves dades de caràcter personal en cada moment. Qualsevol altra comunicació o cessió de dades s’ha de portar a terme prèvia obtenció del consentiment inequívoc atorgat per l’interessat.

En cap cas es poden incloure en els formularis continguts en el lloc web dades de caràcter personal corresponents a terceres persones, llevat que el sol·licitant n’hagi obtingut amb caràcter previ el consentiment en els termes exigits per la normativa vigent. En aquest sentit, és el sol·licitant qui respon amb caràcter exclusiu de l’incompliment d’aquesta obligació i de qualsevol altra en matèria de dades de caràcter personal.

El titular de les dades pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació i portabilitat en els termes establerts legalment, així com retirar en qualsevol moment els consentiments atorgats, mitjançant un escrit adreçat a EDP, a l’adreça següent: Dirección de Asesoría Jurídica, pl. de la Gesta, 2, 33007 Oviedo. Així mateix, pot exercir aquests drets enviant un correu electrònic amb les seves dades personals a cclopd@edpenergia.es. En ambdós casos cal adjuntar-hi una fotocòpia del DNI del titular.

Igualment, es pot posar en contacte amb el Delegat de Protecció de Dades d’EDP en l’adreça postal següent: pl. de la Gesta, 2, 33007 Oviedo, o en el correu electrònic dpd.es@edpenergia.es, en cas que consideri vulnerat algun dels seus drets relacionats amb la protecció de dades, o, si s’escau, interposar una reclamació davant de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades en l’adreça següent: c. de Jorge Juan, 6, 28001 Madrid.

Mesures de seguretat

En aplicació del que s’estableix en el Reglament general de protecció de dades (UE 2016/679) i la seva normativa de desenvolupament, EDP es compromet a complir les obligacions de seguretat respecte d’aquelles dades facilitades pels usuaris del lloc web i a establir tots els mitjans tècnics al seu abast per tal d’evitar la pèrdua, el mal ús, l’alteració, l’accés no autoritzat i el robatori de les dades que l’usuari faciliti a través d’aquest. Sense perjudici de l’anterior, l’usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.

Propietat intel•lectual i industrial

Aquest web és propietat d’EDP. L’usuari reconeix i accepta que tots els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre els continguts i/o qualsevol altre element inserit en el lloc web (inclosos sense caràcter exhaustiu marques, logotips, noms comercials, textos, imatges, gràfics, rètols, software…) són titularitat d’EDP, llevat que s’hi indiqui que pertanyen a un altre titular. Els logos o els signes distintius de la resta de societats integrants del grup EDP que puguin aparèixer en aquest web són titularitat de cadascuna d’aquestes.

La descàrrega dels continguts i la còpia o la impressió de qualsevol pàgina d’aquest web s’autoritza únicament i exclusivament per a un ús personal i privat de l’usuari, qui no pot reproduir, distribuir, transmetre, traduir, modificar totalment o parcialment ni utilitzar de qualsevol manera o per qualsevol mitjà el contingut d’aquest lloc web amb finalitats públiques o comercials, encara que en citi les fonts, sense el consentiment exprés d’EDP. Qualsevol infracció d’aquests drets pot donar lloc als procediments extrajudicials o judicials que, si s’escau, corresponguin. EDP no concedeix cap llicència o autorització d’ús de cap tipus sobre els seus drets de propietat intel·lectual o drets relacionats amb el lloc web, els serveis o els continguts d’aquest.

Exclusió de garanties i responsabilitats pel funcionament del lloc web i dels seus serveis

L’ús del web es fa sota la responsabilitat exclusiva de l’usuari, de manera que EDP no és en cap cas responsable dels danys que es puguin ocasionar en els sistemes informàtics dels usuaris derivats de l’accés, l’ús o la mala utilització dels continguts del web, de la informació adquirida a través d’aquest, de virus informàtics, d’errors operatius o d’interrupcions en el servei o la transmissió.

EDP declina expressament qualsevol responsabilitat davant de qualsevol dany o perjudici que l’usuari pugui patir per error, defecte o omissió en la informació continguda en les pàgines d’aquest web. L’usuari exonera EDP de qualsevol responsabilitat en relació amb la fiabilitat, la utilitat o la falsa expectativa que el portal li pugui produir durant la seva navegació per aquest.

El portal inclou dins dels seus continguts enllaços pertanyents a tercers amb l’únic objecte de facilitar l’accés a la informació disponible a través d’Internet. En aquest sentit, EDP no assumeix cap responsabilitat derivada de l’existència d’aquests.

Jurisdicció i legislació aplicable

Aquestes condicions generals d’ús es regeixen per la legislació espanyola.

Per a totes aquelles qüestions que es puguin suscitar en relació amb els continguts del lloc web i sobre l’aplicació i el compliment del que s’estableix aquí, EDP i l’usuari se sotmeten a la jurisdicció dels jutjats i els tribunals del domicili de l’usuari. En el supòsit que l’usuari tingui el seu domicili fora del territori espanyol, EDP i l’usuari se sotmeten, amb renúncia al fur que els pugui correspondre, als jutjats i els tribunals d’Oviedo i/o Bilbao.

Google Analytics

La nostra pàgina web utilitza Google Analytics, un servei analític de web prestat per Google, Inc., una companyia de Delaware l’oficina principal de la qual es troba a 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (California), CA 94043, Estats Units (Google). Google Analytics utilitza galetes, que són uns arxius de text ubicats en el seu ordinador, per ajudar el website a analitzar l’ús que els usuaris fan del lloc web.

La informació que genera la galeta sobre el seu ús del website (inclosa la seva adreça IP) és directament transmesa i arxivada per Google en els servidors dels Estats Units. Google utilitza aquesta informació pel nostre compte amb el propòsit de seguir la pista del seu ús del website. En aquest sentit, recopila informes de l’activitat del website i presta altres serveis relacionats amb l’activitat del website i l’ús d’Internet. Google pot transmetre aquesta informació a tercers quan li ho requereixi així la legislació o quan aquests tercers processin la informació per compte de Google.

Google no associa la seva adreça IP amb cap altra dada de la qual disposi Google.Vostè pot rebutjar el tractament de les dades o la informació rebutjant l’ús de galetes mitjançant la selecció de la configuració apropiada del seu navegador. Tanmateix, ha de saber que si ho fa pot ser que no pugui utilitzar la plena funcionabilitat d’aquest website. En utilitzar aquest website vostè consent el tractament d’informació sobre vostè per Google de la manera i per a les finalitats que s’han indicat anteriorment.

 

Fi del contingut principal